II FZ 466/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Gd 165/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-19
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jan Rudowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jan Rudowski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia "A." Sp. zo.o. z siedzibą w G. na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 165/09 w przedmiocie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi "A." Sp. zo.o. z siedzibą w G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 27 listopada 2008 r. nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. postanawia: oddalić zażalenie. NSA/post.1 – postanowienie "ogólne"
Uzasadnienie: Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, zarządzeniem z dnia 8 września 2009 r., sygn. akt I SA/Wr 165/09 – powołując jako podstawę prawną regulację zawartą w art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zw. dalej w skrócie: p.p.s.a. i § 1 pkt 3 w związku z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193; zw. dalej w skrócie: Rozporządzeniem) – wezwał "A." Sp. z o.o. z siedzibą w G. (zw. dalej w skrócie: Spółką) do uiszczenia wpisu w kwocie 750 zł od skargi kasacyjnej wniesionej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 lipca 2009 r. odrzucającego skargę.
Zarządzenie to wykonano w dniu 8 września 2009 r., zaś pismo zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono Spółce w dniu 14 września 2009 r.
Zażalenie na powyższe zarządzenie złożył pełnomocnik Spółki wnosząc o uchylenie zarządzenia oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. Za podstawę zażalenia pełnomocnik przyjął naruszenie przez Sąd pierwszej instancji art. 220 § 1, art. 231 p.p.s.a. oraz § 1 pkt 3 w związku z § 3 Rozporządzenia. W ocenie Spółki powołane przepisy Rozporządzenia nie miały zastosowania w sprawie, a zarządzenie winno być wydane na podstawie § 2 ust. 6 w związku z § 3 Rozporządzenia. Sąd pierwszej instancji naruszył również art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269 ze zm.) poprzez niewłaściwe uzasadnienie zaskarżonego zarządzenia.
W uzasadnieniu podkreślono, że przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne. Sprawa dotyczy bowiem zagadnień z zakresu procedury sądowoadministracyjnej. W ocenie autora zażalenia w sprawie winien mieć zastosowanie § 2 ust. 6 w związku z § 3 Rozporządzenia, więc wpis winien być ustalony na kwotę 100 zł.
W związku z powyższym w sprawie błędnie wyliczono kwotę wpisu sądowego, powodując jego bezpodstawne zawyżenie.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie może być uwzględnione, ponieważ zaskarżone zarządzenie nie narusza prawa, a Spółkę prawidłowo wezwano do uiszczenia wpisu.
Warto wyjaśnić, że stosownie do treści art. 231 p.p.s.a. wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, w innych sprawach pobiera się wpis stały.
Wniesiona przez Spółkę skarga jest środkiem odwoławczym od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., w decyzji tej określono zaległość podatkową Spółki za wskazany okres na kwotę 51.141,00 zł. Spór w jaki wdała się strona sprowadza się zatem do zakwestionowania tej konkretnej należności pieniężnej. Wobec powyższego ustalenie przez Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zarządzeniem z dnia 28 kwietnia 2009 r. wpisu stosunkowego od skargi w wysokości 1.500 zł, a następnie ustalenie zaskarżonym zarządzeniem wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 750 zł było zgodne z § 1 pkt 3 w związku z § 3 Rozporządzenia. Biorąc pod uwagę powyższe nie sposób zgodzić się z argumentacją pełnomocnika Spółki opierająca się na twierdzeniu, że w sprawie przedmiotem zaskarżenia nie są należności pieniężne i winien być tu zastosowany § 2 ust. 6 w związku z § 3 Rozporządzenia.
Ponadto należy podkreślić, że kwestionowane zarządzenie zawiera także stosowne pouczenia zarówno o terminie opłacenia wpisu i rygorze nieuiszczenia tej opłaty.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku