II FZ 504/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Sygn. powiązane: III SA/Wr 644/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-11-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Stefan Babiarz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia T. S. i M. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 września 2009 r. sygn. akt III SA/Wr 644/09 (I SA/Wr 1351/09) w sprawie ze skargi T. S. i M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 19 czerwca 2009 r. Nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od spadków i darowizn postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 7 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi T. S. i M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 19 czerwca 2009 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w podatku od spadków i darowizn.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w dniu 12 sierpnia 2009 r. doręczono pełnomocnikowi strony skarżącej wezwanie do uiszczenia, w terminie siedmiu dni wpisu od skargi, pod rygorem jej odrzucenia. W dniu 24 sierpnia 2009 r. pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu do dokonania wpisu sądowego, wskazując w uzasadnieniu, że w dniu 13 sierpnia 2009 r. dokonał przelewem w/w wpłaty, natomiast od 14 do 23 sierpnia 2009 r. był nieobecny w miejscu zamieszkania, a po powrocie dokonując przeglądu konta internetowego stwierdził, że przelew opłaty sądowej nie został wysłany do odbiorcy z powodu błędu w numerze konta bankowego. Jednocześnie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu pełnomocnik uiścił należny wpis.
Sąd zważył, że podane przez pełnomocnika strony skarżącej okoliczności – jego nieobecność w miejscu zamieszkania w dniach od 14 do 23 sierpnia 2009 r., a także błędnie wprowadzony numer konta odbiorcy przy dokonywaniu przelewu (czego zresztą nieudokumentowano potwierdzeniem nadania przelewu) – nie stanowią okoliczności nadzwyczajnej, są natomiast przejawem niestaranności pełnomocnika skarżących. Stanowią one przeszkodę możliwą do przezwyciężenia, a więc nie mogą być podstawą do przywrócenia terminu.
W zażaleniu na powyższe postanowienie strona wnosząc o jego uchylenie i o uwzględnienie kosztów postępowania zażaleniowego jako kosztów procesu stwierdziła, że pełnomocnik otrzymał w dniu 12 września 2009 r. wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi. W dniu następnym dokonał poprzez konto internetowe wpłaty w kwocie 200 zł. Niestety pomylił on numery konta wpłacając omyłkowo te koszty na konto Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Działał on w dobrej wierze i starał się działać z należytą starannością, znacznie wyprzedzając należny termin do dokonania wpłaty. Po powrocie do miejsca zamieszkania, gdy zorientował się o zaistniałej pomyłce (zwrot wpłaty na konto), natychmiast dokonał wpłaty na właściwe konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu i jednocześnie wystosował wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu. Autor zażalenia powołał się także na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2003 r., sygn. akt I CZ 18/03.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu (art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.). Brak winy w rozumieniu powyższego przepisu zachodzi, gdy strona dochowała należytej staranności przy prowadzeniu swojej sprawy, a uchybienie terminu nastąpiło na skutek zdarzenia niezależnego, któremu strona nie mogła przeciwdziałać.
W ocenie Sądu, strona skarżąca nie uprawdopodobniła braku winy w uchybieniu terminu. Pomyłka bowiem osoby odpowiedzialnej za dokonanie stosownego przelewu nie stanowi przesłanki wykluczającej istnienie winy. Przywrócenie terminu jest możliwe, jeżeli osobie działającej za stronę (pełnomocnikowi) nie można przypisać winy w uchybieniu terminowi. W rozpoznawanej sprawie nie można podzielić stanowiska skarżących, że wpisanie błędnego numeru konta świadczy o braku winy w uchybieniu terminowi. Wpisanie innego numeru konta niż numer konta Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, nie jest okolicznością wskazującą na brak winy strony w uchybieniu terminu, ponieważ świadczy o braku staranności osoby dokonującej przelewu. Zaniedbania tego nie może usprawiedliwiać okoliczność, że pełnomocnik po powrocie do miejsca zamieszkania, gdy zorientował się o zaistniałej pomyłce (zwrot wpłaty na konto), natychmiast dokonał wpłaty na właściwe konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona dochowała należytej staranności, a mimo to nie mogła usunąć przeszkody.
Trafnie zatem Sąd pierwszej instancji ocenił, że nie ma podstaw do przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.
W tym stanie rzeczy Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku