II FZ 506/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Inne
Sygn. powiązane: I SA/Gl 678/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-11-05
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Stefan Babiarz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA : Stefan Babiarz po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia H. i K. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 września 2009 r. sygn. akt. I SA/Gl 678/09 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi H. i K. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr […] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego postanawia: oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt I SA/Gl 678/09 H. i K. S. zostali wezwani do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia 8 czerwca 2009 r. w kwocie 400 zł stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) – zwanego dalej rozporządzeniem, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Na powyższe zarządzenie skarżący wnieśli zażalenie, w którym podnieśli, że zaskarżają je w całości oraz wnieśli o zwolnienie ich od uiszczenia wpisu w w/w kwocie ze względu na trudności finansowe i chorobę skarżącej.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Należy wskazać, że z § 1 pkt 2 rozporządzenia wynika, iż wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi ponad 10.000 zł do 50.000 zł – 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł. W niniejszej sprawie wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 10.051 zł, a więc prawidłowo został obliczony wpis od skargi.
Rzeczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach będzie rozpoznanie wniosku strony o przyznanie prawa pomocy zawartego w zażaleniu z dnia 14 października 2009 r.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku