I SA/Ol 440/08 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane: II FZ 450/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-10-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Tadeusz Piskozub /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tadeusz Piskozub po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. w Olsztynie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby skarbowej z dnia "[…]" nr "[…]" w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok postanawia: – odrzucić skargę kasacyjną.
Uzasadnienie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wyrokiem z dnia 21 stycznia 2009 roku oddalił skargę A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 rok.
Skarżący był reprezentowany przez doradcę podatkowego, lecz pełnomocnictwo obejmowało udział w postępowaniu sądowo-administracyjnym w pierwszej instancji.
Skarżący wniósł skargę kasacyjną datowaną na dzień dnia 20.03.2009 r., od wyroku z dnia 21.01.2009 r., przy czym skargę kasacyjna podpisał skarżący i doradca podatkowy, jako sporządzający tę skargę.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 24 marca 2009 roku wezwano sporządzającego skargę do usunięcia braków formalnych przez złożenie 1 egzemplarza skargi kasacyjnej oraz złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi.
Następnie Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Olsztynie z dnia 24 marca 2009 roku wezwano doradcę podatkowego do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu z dnia 21.01.2009 roku.
Doradca podatkowy S.S. pismem z dnia 20 kwietnia 2009 roku poinformował Sąd, że nie jest obecnie pełnomocnikiem Skarżącego, a jego udział ograniczył się do reprezentacji na rozprawie na podstawie pełnomocnictwa oraz do sporządzenia skargi kasacyjnej na podstawie zlecenia. Dodał ponadto, że nie udzielono jemu pełnomocnictwa do reprezentacji Skarżącego w II instancji.
Kolejnym pismem z dnia 22 kwietnia 2009 roku, wezwano S.S. do usunięcia braków m. in. poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do sporządzenia skargi kasacyjnej, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.
S.S. pismem z dnia 6 maja 2009 roku poinformował Sąd, posiadał tylko pełnomocnictwo do reprezentacji przed WSA w Olsztynie, a innych pełnomocnictw nie otrzymał. Nadmienił też, że w trybie postępowania przed sądami administracyjnymi nie ma wymogu by skargę kasacyjną sporządził pełnomocnik.
Sąd pismem z dnia 8 maja 2009 r. poinformował doradcę podatkowego S.S., o treści art.175 §1 ppsa, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego.
Postanowieniem z dnia 25 maja 2009 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę kasacyjną, wobec sporządzenia jej przez doradcę podatkowego, bez należytego umocowania, dlatego przyjęto, że skargę sporządził Skarżący osobiście.
Doradca podatkowy S.S. złożył zażalenie z dnia 5.06.2009r.,na w/wym. postanowienie.
Następnie pismem z dnia 17 czerwca 2009 roku, wezwano S. S. do usunięcia braków zażalenia poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania strony przed sądem II instancji lub pełnomocnictwa do sporządzenia zażalenia.
Nadto postanowienie z dnia 25 maja 2009 roku o odrzuceniu skargi kasacyjnej przesłano wraz z uzasadnieniem A. S., który pismem z dnia 22.06.2009 roku złożył zażalenie. Zgodnie z pouczeniem A. S. uiścił wpis sądowy od zażalenia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 roku, uchylił postanowienie z dnia 25 maja 2009 roku, o odrzuceniu skargi przyjmując, że dopuszczalne jest sporządzenie skargi kasacyjnej m.in. przez doradcę podatkowego bez umocowania w postaci pełnomocnictwa procesowego.
Po wezwaniu do uzupełnienia braków, Strona pismem z dnia 6 lipca 2009 roku dołączyła do akt sprawy pełnomocnictwo doradcy podatkowego S.S., do reprezentowania jej przed sądami administracyjnymi obu instancji w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 25.05.2009 roku, odrzucające skargę kasacyjną.
Nadto pismem z dnia 9 lipca 2009 roku wzywano Stronę do uiszczenia wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej.
Wezwanie doręczono Stronie Skarżącej w dniu 13 lipca 2009 roku, co potwierdziła własnoręcznym podpisem żona Skarżącego na potwierdzeniu odbioru pisma.
Wyznaczony 7 dniowy termin uiszczenia wpisu upłynął w dniu 20 lipca 2009 roku.
W zakreślonym terminie Skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi w terminie,
albowiem na konto Sądu nie wpłacono kwotę wpisu od skargi kasacyjnej.
Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zażalenia A.S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 maja 2009 roku, o odrzuceniu skargi kasacyjnej, postanowieniem z dnia 30 października 2009 roku, umorzył postanowienie zażaleniowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wobec uwzględnienia zażalenia przez Sąd I instancji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:
W rozpatrywanej sprawie ustalono, że skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2009 roku, sygn. akt I SA/Ol 440/08, została sporządzona prawidłowo przez doradcę podatkowego S.S.
Doradca podatkowy S.S posiadał pełnomocnictwo procesowe z dnia 5 stycznia 2009 roku, do reprezentowania podatnika tylko przed sądem I instancji, tj. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, a w aktach sądowych znajduje się kolejne pełnomocnictwo z dnia 6 lipca 2009 roku, udzielone przez A. S., temu doradcy podatkowemu do działania przed sądami administracyjnymi w zakresie zażalenia na postanowienie WSA w Olsztynie z dnia 25.05.2009 roku.
W tych okolicznościach faktycznych i prawnych, to tylko A. S. jako Strona skarżąca, jest uprawnionym do działania we własnej sprawie dotyczącej skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2009 roku, oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia "[…]" w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok.
Zatem zasadnie zarządzeniem z dnia 6 lipca 2009 roku Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wezwano A. S. do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Olsztynie z dnia 21.01.2009 roku, na podstawie art.220 §1 i §3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej ppsa, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzuceniu skargi kasacyjnej.
Odpis zarządzenia o wezwaniu do zapłaty wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, doręczono A. S. w dniu 7 lipca 2009 roku, co potwierdził własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru pisma.
Skarżący nie uiścił należnego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 21 lipca 2009 roku.
Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153 poz. 1270 ze zm.,) skarga kasacyjna, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
W myśl postanowień art.178 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej ppsa, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, z powodu nie uzupełnienia braków formalnych, w postaci nie uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, zgodnie z art.220§3 ppsa.
W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, na podstawie art. 178 ppsa w związku z art.220 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną odrzucił.

Uzasadnienie wyroku