II FZ 450/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Ol 440/08
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-12
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
Sędziowie:
Jacek Brolik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA: Jacek Brolik po rozpoznaniu w dniu 30 października 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia A. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 440/08 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. z dnia 12 sierpnia 2008 r., nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. postanawia umorzyć postępowanie zażaleniowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 25 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 440/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie odrzucił skargę kasacyjną A.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 stycznia 2008 r., w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.
W zażaleniu na powyższe orzeczenie wniesiono o jego uchylenie w całości, zarzucając, na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.), naruszenie art. 175 § 1 i § 3 p.p.s.a. wskutek jego rażącej wykładni.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Postępowanie zażaleniowe podlega umorzeniu.
Stosownie do treści art.161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.
Po wydaniu zaskarżonego orzeczenia – na skutek powyższego zażalenia – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie postanowieniem z dnia 30 czerwca 2009 r., sygn. akt I SA/Ol 440/08, uchylił postanowienie z dnia 25 maja 2009 r.
Wobec tego rozpatrywanie zasadności powyższego zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny stało się bezprzedmiotowe.
Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 193 i art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku