I SA/Ol 603/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-09-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Włodzimierz Kędzierski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi S. D. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w O. z dnia "[…]" nr "[…]" w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z sankcjami wieloletnimi postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Decyzją z dnia "[…]" r., nr "[…]" Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. odmówił przyznania S. D.:
– jednolitej płatności obszarowej i nałożył sankcję w wysokości 45.901,86 zł, która będzie potrącona z płatności, do której rolnik jest uprawniony z tytułu wniosków składanych w ciągu 3 lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodności,
– uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni grupy upraw podstawowych nałożył sankcję w wysokości 60.020,66 zł, która będzie potrącona z płatności, do której rolnik jest uprawniony z tytułu wniosków składanych w ciągu 3 lat kalendarzowych następujących po roku kalendarzowym, w którym stwierdzono niezgodności,
– uzupełniającej płatności obszarowej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,
oraz nakazał S. D. podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli na miejscu, w zakresie spełniania norm.
Odwołanie od powyższej decyzji wniósł S. D..
Decyzją z dnia "[…]", nr "[…]", Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w O. utrzymał w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania S.D. płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z sankcjami wieloletnimi.
Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie złożył S. D.
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.02.153.1270 ze zmianami) od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis sądowy.
Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku wniesienia skargi przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.( art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.).
W myśl § 2 ust.3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) wpis w przedmiotowej sprawie wynosi 200 zł.
Zarządzeniem Przewodniczącej I Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 14 września 2009 r. S. D. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia w/w zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe zarządzenie zostało doręczone w dniu 21 września 2009 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 28 września 2009 r.
Skarżący wpisu od skargi w zakreślonym terminie nie uiścił. Wobec tego, na podstawie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

Uzasadnienie wyroku