II SA/Sz 550/07 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2007-05-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i E. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr [….] w przedmiocie zawieszenia wznowionego postępowania dotyczącego warunków zabudowy p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w […] wyznaczył na dzień 26 września 2007 r. rozprawę w sprawie ze skargi A. i E. C. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [..] z dnia20 marca 2007 r., nr[…] , uchylające postanowienie Wójta Gminy […] z dnia [..] r., nr[..] , mocą którego zawieszono postępowanie wznowione na wniosek A. i E.C. w sprawie zakończonej decyzją ostateczną dnia […] r., nr [..] , ustalającej na rzecz R. K. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę budynku garażowo-gospodarczego oraz budynku mieszkalno-socjalnego na działce nr [..] , obręb […] , gmina […] .Przesyłka zawierająca zawiadomienie o terminie rozprawy, kierowana do uczestniczki postępowania K. B., zostało przez pocztę zwróconaz adnotacją "adresat wyprowadził się".W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 6 sierpnia 2007 r. zawiadomił skarżących o odwołaniu rozprawy oraz zobowiązał do podania, w terminie 10 dni, aktualnego adresu uczestniczki postępowania – pod rygorem zawieszenia postępowania. Skarżący zobowiązanie Sądu odebrali w dniu 13 sierpnia 2007 r., jednak zobowiązania nie wykonali.Postanowieniem z dnia 10 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjnyw Szczecinie, na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej zwaną P.p.s.a., zawiesił postępowanie sądowe z uwagi na nie wykonanie przez skarżących zarządzenia Sądu oraz brak możliwości nadanie sprawie dalszego biegu.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Stosownie do art. 130 § 1 P.p.s.a. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron, jak również z przyczyn wskazanych w art. 125 § 1 pkt 3, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech lat od daty postanowienia o zawieszeniu ( … ).Wobec upływu wskazanego okresu czasu i nie zgłoszenia przez strony wniosku o podjęcie postępowania, na podstawie art. 130 § 1 P.p.s.a., należało postępowanie sądowe umorzyć.