I SA/Ol 753/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-11-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Wojciech Czajkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Czajkowski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" Nr "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, 2) zasądzić na rzecz skarżącej Spółki zwrot wpisu w kwocie 162zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote).
Uzasadnienie: Spółka A w B. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" o Nr "[…]", w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz podatku od towarów i usług.
Pismem z dnia 28 października 2009r. Spółka A cofnęła skargę na wymienioną decyzję podnosząc, iż otrzymała od dostawcy świadectwo pochodzenia towaru typu A – co uprawnia do złożenia korekty zgłoszenia celnego i zwolnienia od cła lub jego umorzenia. Dlatego złożony zostanie przez Spółkę do Dyrektora Izby Celnej, wniosek o wznowienie postępowania w sprawie.
Biorąc powyższe pod uwagę, brak jest podstaw do uznania, iż cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu dotkniętego
nieważnością. W związku z powyższym uznać należy, że cofnięcie skargi w sprawie jest dopuszczalne. Skarżąca we wniosku o wznowienie postępowania w postępowaniu
administracyjnym powołała się bowiem się na okoliczności faktyczne, które zaistniały po
wydaniu zaskarżonego aktu. Tym samym, na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt
1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. nr 153. poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.) postępowanie w sprawie podlega umorzeniu.
Na podstawie art. 232 § 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie: cały uiszczony
wpis od:
a) pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło
przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie lub bezczynność
zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie
postępowania innym stronom,
b) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione:
2) połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu.
W rozpoznawanej sprawie cofnięcie skargi nastąpiło po nadesłaniu przez organ akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę. W związku z tym brak jest podstaw do zwrotu całego uiszczonego wpisu. Nie można bowiem przyjąć, że cofnięcie pisma nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi. Występują zatem przesłanki do zwrotu potowy uiszczonego wpisu od skargi. Stronie skarżącej przysługuje prawo do zwrotu połowy wpisu od skargi, gdyż jej cofnięcie nastąpiło przed skierowaniem sprawy na rozprawę.
Wobec powyższego, na podstawie powołanych wyżej przepisów art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd postanowił jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku