II SA/Lu 721/10 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6091 Przywrócenie stosunków wodnych na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom
Hasła tematyczne:
Wodne prawo
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-11-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji.
Sędziowie:
Bogusław Wiśniewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie – w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji p o s t a n a w i a: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie wyroku

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia z dnia […] r., nr […] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie skarżący wniósł o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270) sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu organu administracyjnego zapewnia stronie tymczasową ochronę jej praw, a zatem to na niej spoczywa obowiązek wykazania, że wykonanie przez organ decyzji lub innego aktu czy czynności może spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki.Skarżący wnosząc o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie wskazał okoliczności uzasadniających ten wniosek w świetle powołanego wyżej przepisu, lecz podniósł wyłącznie argumenty merytoryczne dotyczące zaskarżonego aktu.Badając z urzędu okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził, że w sprawie niniejszej spełnione zostały przesłanki określone w powołanym przepisie art. 61 § 3 ustawy, bowiem wykonanie nałożonego na skarżącego obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego zmiany stanu wody na nieruchomości zabudowanej wiąże się z usunięciem grobli ziemnej co ze swej istoty może wywołać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub może spowodować trudne do odwrócenia skutki.Mając powyższe na uwadze, Sąd działając na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji.

Powr