II SA/Wa 1049/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6193 Funkcjonariusze Straży Granicznej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Straży Granicznej
Data:
2009-07-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska /sprawozdawca/
Sławomir Antoniuk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska (spr.), Adam Lipiński, Protokolant Agnieszka Kolasa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skargi G. K. na orzeczenie dyscyplinarne Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku