II SA/Wa 1207/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6212 Równoważnik za brak lokalu mieszkalnego i za remont lokalu mieszkalnego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-07-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk (spr.), Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, WSA Adam Lipiński, Protokolant Agnieszka Kolasa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. B. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o wygaśnięciu decyzji w sprawie przyznania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku