II SA/Sz 976/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Danuta Strzelecka-Kuligowska
Henryk Dolecki
Maria Mysiak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak /spr./, Sędziowie Sędzia NSA Henryk Dolecki, Sędzia NSA Danuta Strzelecka – Kuligowska, Protokolant Małgorzata Płocharska-Małys, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. z dnia 18 czerwca 2009 r. nr SKO.4330/1238-1242/09 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] r. Nr […], II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, III. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. na rzecz skarżącego W. M. kwotę […] złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania.

Uzasadnienie wyroku