III SA/Wa 2193/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-12-09
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Sylwester Golec /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Sylwester Golec, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 sierpnia 2010 r. zażalenia J. M. dnia 27 lipca 2010 r. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 2193/09 o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy postanawia – odrzucić zażalenie –

Uzasadnienie wyroku

Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania wniosek J. M. – zwanego dalej Skarżącym – o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.Doręczając zarządzenie z dnia 30 czerwca 2010 r. Sąd pouczył Skarżącego, że od zarządzenia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, które winno być wniesione w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem za pośrednictwem sądu pierwszej instancji.Jak wynika z akt postępowania, odpis zarządzenia wraz ze stosownym pouczeniem co do środków zaskarżenia, Skarżący otrzymał 26 lipca 2010 r. – co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru.W dniu 3 sierpnia 2009 r. Skarżący za pośrednictwem placówki pocztowej, wniósł do Sądu zażalenie z dnia 27 lipca 2010 r. na ww. zarządzenie.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:Zgodnie z art. 197 § 2 w związku z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuca zażalenie wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne a także zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.Stosownie do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W myśl art. 198 p.p.s.a. przepisy o zażaleniach stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia.W niniejszej sprawie zaskarżone zarządzenie doręczone zostało Skarżącemu w dniu 26 lipca 2010 r., co oznacza, że termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 2 sierpnia 2010 r. (poniedziałek). Zażalenie wniesione zostało przez oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym w dniu 3 sierpnia 2010 r. a więc po upływie terminu. Oznacza to, że zażalenie, jako wniesione po terminie, winno być z mocy art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. odrzucone.Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.