II SA/Wa 1383/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Rady Ministrów
Data:
2009-08-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński /sprawozdawca/
Iwona Dąbrowska
Sławomir Antoniuk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sławomir Antoniuk, Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Adam Lipiński (spr.), Protokolant Agnieszka Kolasa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. D. na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie świadczenia specjalnego: – oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku