I SA/Sz 715/09 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Kazimiera Sobocińska /przewodniczący/
Zofia Przegalińska /sprawozdawca/
Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Kazimiera Sobocińska, Sędziowie Sędzia WSA Nadzieja Karczmarczyk-Gawęcka,, Sędzia NSA Zofia Przegalińska (spr.), Protokolant Gabriela Porzezińska, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […] w przedmiocie nałożenie kary porządkowej p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie sądowe
Uzasadnienie: "T" S.A. z siedzibą w W. pismem z dnia
9 września 2009 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] nr […], którym utrzymano w mocy postanowienie Prezydenta Miasta z dnia […] nr […], którym organ podatkowy, na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej, nałożył na Spółkę karę porządkową w kwocie […].
W dniu 9 listopada 2009 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącej Spółki o zawieszenie postępowania z urzędu na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).
W uzasadnieniu wniosku podano, iż zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem sąd może zawiesić postępowania z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wobec powyższego wskazano, iż w dniu 18 września 2009 r. Spółka złożyła skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego dotyczącą zbadania zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 262 § 1 pkt 1 i art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.). Zdaniem skarżącej wynik postępowania w sprawie zgodności ww. przepisów z Konstytucją będzie miał wpływ na wynik postępowania prowadzonego przed tut. Sądem, co uzasadnia wniosek o zawieszenie postępowania sądowo-administracyjnego w niniejszej sprawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:
Na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Z okoliczności rozpoznawanej sprawy wynika, iż w toku postępowania podatkowego zastosowanie znalazł przepis art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 262 tej Ordynacji, na podstawie których wymierzono stronie skarżącej karę porządkową za niezastosowanie się do wezwania organu. Skarżąca Spółka w analogicznej do rozpoznawanej sprawie złożyła skargę konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego, wnosząc o orzeczenie co do konstytucyjności art. 155 § 1 oraz art. 262 Ordynacji podatkowej.
Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że w rozpatrywanej sprawie wystąpiła fakultatywna przesłanka zawieszenia postępowania sądowego, o której mowa jest w art. 125 § 1 pkt 1 ww. ustawy, albowiem rozstrzygnięcie przez Trybunał Konstytucyjny kwestii zgodności wskazanych przepisów z Konstytucją RP będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie także w niniejszej sprawie.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono o zawieszeniu postępowania sądowego do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny skargi konstytucyjnej Spółki.

Uzasadnienie wyroku