III SA/Gl 325/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-02-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Henryk Wach /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Henryk Wach po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie wyroku

Strona skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowieniem z 2 sierpnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odmówił skarżącemu prawa pomocy. Postanowieniem z 19 października 2010 r. (sygn. akt I FZ 375/10) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie strony skarżącej na powyższe postanowienie. W odpowiedzi na ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu strona skarżąca złożyła kolejny wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych podnosząc, że została ona pozbawiona środków finansowych i nie jest w stanie ponosić kosztów postępowania sądowego.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył co następuje:Z treści art. 165 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej P.p.s.a. ) wynika, że postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być zmieniane i uchylane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były one zaskarżone, a nawet prawomocne.Ponieważ w przedmiotowej sprawie Sąd wydał juz postanowienie odmawiające skarżącemu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, zatem w niniejszym postępowaniu wpadkowym należało w pierwszej kolejności zbadać czy skarżący powołał we wniosku nowe okoliczności, których nie podniósł uprzednio. W odpowiedzi na powyższe pytanie stwierdzić należy, że strona skarżąca ograniczyła się do podania tych samych informacji, które Sąd w postanowieniu z 2 sierpnia 2010 r. uznał za niewystarczające do przyznania jej prawa pomocy. Ponieważ do wydania postanowienia na podstawie art. 165 P.p.s.a. warunkiem koniecznym jest zmiana okoliczności mająca charakter obiektywny a nie zmiana stanowiska Sądu, dlatego też brak jest podstaw do zmiany powyższego postanowienia. Ponadto postanowienie z 2 sierpnia 2010 r. było przedmiotem kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego na skutek złożenia przez stronę skarżącą zażalenia. Naczelny Sąd Administracyjny w całości podzielił pogląd tutejszego SąduKierując się powyższym Sąd na podstawie art. 165 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.