I SA/Sz 935/10 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-12-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marzena Kowalewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Marzena Kowalewska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia[…] . znak: […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. p o s t a n a w i a: odrzucić skargę

Uzasadnienie wyroku

Dyrektor Izby Skarbowej w S. decyzją z dnia[…] . znak: […] po rozpoznaniu odwołania E. D., utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w S. z dnia […] r. znak: […] odmawiającą umorzenia zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.Decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. doręczono stronie w dniu 29 września 2010 r. za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dowód w aktach sprawy).Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na ww. decyzję E. D. wniósł w dniu […] r. (dowód nadania w placówce pocztowej listu poleconego – k. 6).Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie ustalił, co następuje:Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.Strona została pouczona o treści przepisu art. 53 § 1 powołanej ustawy przy doręczeniu decyzji z dnia […] r. znak[…] .Ponieważ decyzję tę doręczono stronie w dniu […] r., zatem 30 dniowy termin do wniesienia skargi upływał w dniu […] r., który to dzień nie był dniem ustawowo wolnym od pracy.Wobec tego, iż skarga została nadana listem poleconym 2 listopada 2010 r., a więc została wniesiona 4 dnia po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia, strona nie złożyła wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Stosownie bowiem do treści wskazanego przepisu, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Powrót do