II SA/Wa 815/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2010-05-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Przemysław Szustakiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA – Przemysław Szustakiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] marca 2010 r. nr […] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję postanawia – odrzucić skargę –

Uzasadnienie wyroku

W dniu 23 kwietnia 2010 r. J. S. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, w której jako przedmiot zaskarżenia wskazał decyzję Ministra Obrony Narodowej nr […] z dnia […] stycznia 2010 r. w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej i przeniesienia do rezerwy wskutek niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję. Z treści skargi wynika jednak, że skarżący jest niezadowolony z rozstrzygnięcia Ministra Obrony Narodowej wydanego po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej powyższą decyzją, tj. iż w istocie wniósł skargę na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia […] marca 2010 r. nr […]. Skarżący dołączył do skargi kserokopie obydwu wskazanych powyżej decyzji.W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wskazując, iż skarga na decyzję z dnia […] marca 2010 r. nr […] została złożona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 września 2010 r. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to stało się prawomocne w dniu 28 października 2010 r.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.W niniejszej sprawie skarga J. S. została wniesiona z uchybieniem trzydziestodniowego terminu. Zestawiając bowiem datę wniesienia skargi, tj. 23 kwietnia 2010 r. (data złożenia w Kancelarii Ministerstwa Obrony Narodowej), z datą doręczenia skarżącemu zaskarżonej decyzji z prawidłowym pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do Sądu, tj. 23 marca 2010 r. (dowód – adnotacja skarżącego na odpisie zaskarżonej decyzji), należy stwierdzić, że ostatni dzień terminu określonego w art. 53 § 1 powołanej ustawy upłynął w dniu 22 kwietnia 2010 r.Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 powołanej ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Powr