I SA/Sz 739/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alicja Polańska
Anna Sokołowska
Marian Jaździński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marian Jaździński (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska,, Sędzia WSA Anna Sokołowska, Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi "C." Spółki Akcyjnej w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za 2004 r. oraz stwierdzenia nadpłaty w tym podatku oddala skargę

Uzasadnienie wyroku