II SA/Wa 1258/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6262 Radni
6411 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące gminy; skargi organów gminy na czynności nadzorcze
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Eugeniusz Wasilewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA – Eugeniusz Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody […] z dnia […] maja 2009 r. nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały postanawia – odrzucić skargę –
Uzasadnienie: Przedmiotem skargi E. B. w niniejszej sprawie jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody […] z dnia […] maja 2009 r. nr […], którym stwierdzono nieważność uchwały nr […] Rady Miasta L. z dnia […] kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji […] oraz Komisji […] w części § 1 ust. 2 pkt 1 dotyczącej odwołania radnego E. B. ze składu Komisji […]. Skarżący zarzucił, iż w zaskarżonym rozstrzygnięciu nadzorczym organ nie stwierdził naruszenia prawa przy odwołaniu go ze składu Komisji […].
W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), legitymację procesową do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące gminy posiada wyłącznie gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie, albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
Z dyspozycji tego przepisu wynika, iż poza podmiotami w nim wymienionymi skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody nie może wnieść żaden inny podmiot. Wskazać przy tym należy, iż wprawdzie z mocy art. 98 ust. 4 powołanej ustawy do postępowania w sprawach dotyczących rozstrzygnięcia nadzorczego stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jednakże jak przyjęto w orzecznictwie sądowym, zawarte w tym przepisie odesłanie ograniczone jest tylko do zaskarżenia rozstrzygnięcia organu nadzoru w sprawach nieuregulowanych w ustawie o samorządzie gminnym. Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny między innymi w wyroku z dnia 26 czerwca 2007 r. sygn. akt II OSK 823/07 (niepubl.), podnosząc ponadto, iż w tej sytuacji przepis art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter regulacji szczególnej w stosunku do przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
Skoro zatem art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wyłącza dopuszczalność wniesienia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego przez jakikolwiek inny podmiot niż gmina lub związek międzygminny, to skargę E. B., jako niedopuszczalną, należało odrzucić.
Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku