III SA/Wr 221/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6030 Dopuszczenie pojazdu do ruchu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-04-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Anna Moskała
Jerzy Strzebinczyk /sprawozdawca/
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak Sędziowie Sędzia NSA Anna Moskała Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca) Protokolant Ewa Bogulak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi D K na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie odmowy zarejestrowania samochodu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta W z dnia […] r., Nr […]; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W na rzecz strony skarżącej 200 (dwieście) złotych kosztów postępowania; III. orzeka, że decyzje wymienione w punkcie I nie podlegają wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

Uzasadnienie wyroku