II SA/Bd 868/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:
Pomoc społeczna
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik
Małgorzata Włodarska /sprawozdawca/
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w […] z dnia […] sierpnia 2009 r. nr SKO- […] w przedmiocie zasiłku okresowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku