III SA/Wr 257/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Uchylono zaskarżone postanowienie w całości
Sędziowie:
Anna Moskała
Jerzy Strzebinczyk /sprawozdawca/
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak Sędziowie Sędzia NSA Anna Moskała Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca) Protokolant Ewa Bogulak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi F D na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L na rzecz strony skarżącej 100 (sto) złotych kosztów postępowania; III. orzeka, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do dnia prawomocności wyroku.

Uzasadnienie wyroku