II SA/Lu 783/10 – Postanowienie WSA w Lublinie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:
Budowlane prawo
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-11-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bogusław Wiśniewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2010 r. w sprawie ze skargi J.A. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy zbiornika wodnego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

J. A., zwana dalej "stroną skarżącą’, wniosła skargę na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] r., Nr […].Mając na uwadze to, że do skargi nie dołączono jej odpisów oraz odpisów jej załączników oraz uwzględniając obowiązek wynikający dla strony skarżącej z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", stronę skarżącą wezwano do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie jej jednego odpisu oraz uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi.Strona skarżąca nie wykonała wezwań.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Skarga podlega odrzuceniu.Stosowanie do unormowania art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych. Zgodnie zaś z unormowaniem art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.W przedmiotowej sprawie stronę skarżącą wezwano w zakreślonym terminie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie jej jednego odpisu oraz uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi. Mimo prawidłowego w świetle unormowania art. 69 i art. 77 § 1 p.p.s.a. doręczenia wezwań strona skarżąca nie wykonała ich.Nie wykonanie przez stronę skarżącą wezwania do nadesłania jednego odpisu skargi oraz wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi, mając na uwadze przytoczone powyżej unormowanie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., skutkuje odrzuceniem skargi.Z tych względów należało orzec jak w postanowieniu.