I SA/Ke 457/09 – Postanowienie WSA w Kielcach


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego aktu
Sędziowie:
Danuta Kuchta /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Kuchta po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi W. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2009r. nr […] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne postanawia: wstrzymać wykonanie postanowienia.
Uzasadnienie: W. W. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 6 sierpnia 2009r. nr […] w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne.
W skardze tej zawarł wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia. Wniosek ten uzasadnia faktem, iż zmaga się z chorobą nowotworową, która wymaga dużych nakładów finansowych na leczenie. Dla skarżącego oczywistym jest, że prowadzenie egzekucji administracyjnej pozbawi go dostatecznych środków finansowych, a zatem także i możliwości leczenia, co skutkować może nieodwracalnym pogorszeniem stanu zdrowia.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach zważył, co następuje:
Zgodnie z przepisem art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako ustawa p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże z art. 61 § 3 ustawy p.p.s.a. wynika, że po przekazaniu sądowi skargi sąd ten może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w §1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Z kolei z treści art. 61 § 3 zd. trzecie powołanej ustawy wynika, że wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji może dotyczyć także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.
Z powyższego wynika, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest odstępstwem od zasady, a przesłanką uzasadniającą wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia jest niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione. Brak należytego uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji uniemożliwia jego merytoryczną ocenę (por. postanowienie NSA z dnia 18 maja 2004r., sygn. akt FZ 65/04, niepubl.).
W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania postanowienia został uzasadniony faktem, który trudno kwestionować, a mianowicie występującą u skarżącego ciężką chorobą nowotworową, wymagającą obiektywnie rzecz biorąc stałych i niejednokrotnie wysokich nakładów finansowych. Skarżący ma prawo do leczenia i ratowania życia. Wysiłki skarżącego w tym zakresie mogłyby być zniweczone poprzez kontynuowanie postępowania egzekucyjnego, którego celem jest wyegzekwowanie znaczącej kwoty, bo 30 594,30 zł. plus odsetki obejmującej należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001r. W świetle powyższego stwierdzić należy, że strona skonkretyzowała okoliczności uzasadniające możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Dlatego też, w ocenie Sądu, tak uzasadniony wniosek pozwolił dokonać oceny, że zachodzą przesłanki, od których zależy wstrzymanie wykonania postanowienia.
Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku