II SA/Łd 22/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-01-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Stępień /sprawozdawca/
Tomasz Zbrojewski /przewodniczący/
Zygmunt Zgierski

Sentencja

Dnia 18 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Tomasz Zbrojewski Sędziowie Sędzia NSA Anna Stępień (spr.) Sędzia NSA Zygmunt Zgierski Protokolant asystent sędziego Marcelina Chmielecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 roku sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w P. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia […] nr […] znak: […] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego oddala skargę. LS

Uzasadnienie wyroku