II SAB/Łd 62/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Skarżony organ:
Dziekan Wydziału
Data:
2009-07-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o uzupełnienie postanowienia Sądu
Sędziowie:
Anna Stępień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 18 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Stępień po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku o uzupełnienie sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 października 2009 roku o rozstrzygnięcie co do kosztów w sprawie ze skargi sprawy ze skargi M.W. na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia: oddalić wniosek.
Uzasadnienie: W dniu 8 lipca 2009 roku M.W. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. bezczynność Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
W odpowiedzi na skargę Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] wniósł o umorzenie postępowania w trybie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., cytowanej dalej jako "p.p.s.a.")
z uwagi na jego bezprzedmiotowość.
Pismem z dnia 9 września 2009 roku M.W., ustosunkowując się do odpowiedzi organu na skargę, podtrzymał swoją skargę i oświadczył, iż w dniu
7 września 2009 roku Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] udostępnił mu żądane dokumenty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. postanowieniem z dnia 6 października 2009 roku na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie wywołane skargą M.W. na bezczynność Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu […] z uwagi na jego bezprzedmiotowość.
M.W. pismem z dnia 29 października 2009 roku wniósł o uzupełnienie sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. z dnia
6 października 2009 roku o rozstrzygnięcie co do kosztów domagając się zwrotu kwoty 100 (stu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.
Na podstawie art. 157 § 1 w związku z art. 166 p.p.s.a. strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia postanowienia zgłosić wniosek o uzupełnienie orzeczenia, jeżeli sąd nie orzekł o całości skargi albo nie zamieścił w orzeczenia dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić
z urzędu. Zgodnie z art. 157 § 2 i 3 p.p.s.a. taki wniosek Sąd może może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym a rozstrzygnięcie dotyczące wyłącznie kosztów może zapaść w formie postanowienia.
Zasadą jest, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie (art. 199 p.p.s.a.). Jednakże stosownie do treści art. 209 p.p.s.a. wniosek strony o zwrot kosztów sąd rozstrzyga w każdym orzeczeniu uwzględniającym skargę oraz w orzeczeniu, o którym mowa w art. 201, art. 203 i art. 204 p.p.s.a.
Zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności jedynie w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji (art. 200 p.p.s.a.).
Zgodnie z art. 201 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a (gdy organ uwzględnia skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy). Zaś w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 118 § 2 p.p.s.a.
(po przeprowadzeniu skutecznego postępowania mediacyjnego), przepis art. 206 p.p.s.a., określający zasądzenie na rzecz skarżącego od organu tylko część kosztów, stosuje się odpowiednio.
Natomiast art. 203 i art. 204 p.p.s.a. dotyczą postępowania wszczętego skargą kasacyjną, a więc postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Brak jest zatem podstaw do orzekania o zwrocie kosztów postępowania między stronami w innych orzeczeniach, kończących postępowanie w danej instancji,
niż wymienione w art. 209 p.p.s.a.
W niniejszej sprawie Sąd umorzył postępowanie ze skargi M.W. na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., a że jest to rozstrzygnięcie nie wymienione
w treści art. 209 Sąd nie mógł uwzględnić wniosku skarżącego o zwrot kosztów postępowania.
Warto nadmienić również, iż zgodnie z treścią art. 232 § 1 p.p.s.a. Sąd
w szczególności zwraca stronie z urzędu cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi – organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono bądź połowę wpisu od pisma cofniętego przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, z tym że posiedzenie mediacyjne nie wyłącza zwrotu, który jednak nie ma zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na treść pisma skarżącego z dnia
9 września 2009 roku.
Z uwagi na powyższe Sąd postanowił jak w sentencji.
m.ch.

Uzasadnienie wyroku