II SA/Po 892/10 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-12-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonego orzeczenia
Sędziowie:
Maria Kwiecińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział II w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia WSA Maria Kwiecińska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Ć. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia (…) Nr (…) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji (-) M. Kwiecińska

Uzasadnienie wyroku

Wniesioną w dniu 19 listopada 2010 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargą, K Ć. zaskarżył decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (…) października 2010 r., utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji, nakazującą inwestorom – A. i K. Ć. dokonanie rozbiórki budynku magazynowego w wymiarach 8,00 m x 30,00 m usytuowanego w O. przy ul. (…) na działce o nr ewidencyjnym (…). Wraz ze skargą zwrócono się do Sądu o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji organu II instancji.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Na zasadzie wynikającej z dyspozycji przepisu artykułu 61 § 3 powyższej ustawy, po przekazaniu skargi sądowi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności, w tym aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warto zauważyć, iż okoliczności przemawiające za wstrzymaniem wykonania aktu lub czynności podlegają ocenie Sądu, jednakże mając na uwadze treść powołanego wyżej art. 61 § 1 ustawy. stwierdzić należy, że wstrzymanie wykonania aktu (tu: decyzji) lub czynności może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach (por. post. NSA z dnia 2 lutego 2006 r., sygn. akt II OZ 76/06, LEX nr 299367).Ustawodawca jako przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wskazał niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.Niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków wykonania zaskarżonego aktu, o których mowa w art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, występuje w sytuacji, w której zaskarżony akt zostanie wykonany, a następnie w wyniku uwzględnienia skargi zostanie uchylony. W tym miejscu podkreślić należy, że decyzja nakazująca rozbiórkę w przypadku jej wykonania, a następnie ewentualnego uchylenia jej przez Sąd jest tego rodzaju rozstrzygnięciem, które może spowodować wyrządzenie stronie skarżącej znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki. Stąd zdaniem Sądu, wniosek skarżącego uznać należy za zasadny.W związku z powyższym, na podstawie art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia./-/ M. Kwiecińska

Powr