II SAB/Bd 52/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Starosta
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Wojciech Jarzembski po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na bezczynność Starosty […] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa postanawia: odrzucić skargę
Uzasadnienie: Pismem z dnia 6 lipca 2009 r. R. K. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność Starosty […] w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.- zwanej dalej "p.p.s.a.") skargę do Sądu można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Stosownie do brzmienia art. 52 § 2 p.p.s.a. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację,
w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.
W przypadku skargi na bezczynność środkiem zaskarżenia jest zażalenie,
o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071; z późn. zm. – zwanej dalej "kpa"). Zażalenie to powinno być skierowane do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Jak wynika z oświadczenia skarżącej zawartego w piśmie
z dnia 6 listopada 2009 r. nie złożyła ona zażalenia, o którym mowa w art. 37 kpa, a tym samym nie wyczerpała trybu określonego w tym artykule.
Mając powyższe na uwadze, Sąd stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę jako niedopuszczalną odrzucił.

Uzasadnienie wyroku