II SA/Wa 2181/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Obrony Narodowej
Data:
2010-12-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Adam Lipiński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA – Adam Lipiński po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr […] z dnia […] września 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia – odrzucić skargę –

Uzasadnienie wyroku

Przedmiotem skargi A. S. jest postanowienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nr […] z dnia […] września 2010 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Zaskarżone postanowienie doręczone zostało stronie w dniu 15 października 2010 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się w aktach postępowania administracyjnego). Skarga na wymienione postanowienie wniesiona została drogą pocztową do Sądu za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej w dniu 19 listopada 2010 r. (placówka pocztowa – […])W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z powodu uchybienia terminowi do jej złożenia.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Stosownie do art. 53 § 1 powołanej ustawy, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.Zaskarżone postanowienie doręczone zostało skarżącemu w dniu 15 października 2010 r. Skarżący został prawidłowo pouczony o terminie i sposobie wniesienia skargi. Termin 30-dniowy upływał w dniu 14 listopada 2010 r. W związku z tym, że była to niedziela termin uległ przesunięciu, stosownie do art. 83 § 2 powołanej wyżej ustawy) na dzień 15 listopada 2010 r. (poniedziałek). Ostatnim dniem do wniesienia skargi był zatem dzień 15 listopada 2010 r.Skarżący skargę wniósł do Ministra Obrony Narodowej w dniu 19 listopada 2010 r., a zatem cztery dni po upływie ustawowego terminu przewidzianego do wniesienia skargi. Niezależnie od daty przekazania skargi przez ten organ Szefowi Sztabu Generalnego WP, którego postanowienie zaskarżono, stwierdzić należy, że skarga wniesiona została do Sądu po terminie.Z tego względu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawieart. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w związku z art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Powrót do