II FSK 1238/08 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane: I SA/Gd 62/08
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-07-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Tomasz Zborzyński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA Tomasz Zborzyński po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej W. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 62/08 w sprawie ze skargi W. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 26 listopada 2007 r. nr […] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów postanawia 1) umorzyć postępowanie kasacyjne przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 2) zwrócić W. M. z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku połowę uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej, tj. kwotę 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
Uzasadnienie: Wyrokiem z dnia 8 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Gd 63/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu skargi W. M. oddalił skargę w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zgłoszonych zarzutów.
Od powyższego wyroku Skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną żądając jego uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.
Pismem z dnia 26 października 2009 r. Skarżąca cofnęła wniesioną skargę kasacyjną.
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w sprawie nie wystąpiły przesłanki nieważności postępowania wskazane w art. 183 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), a zatem – zgodnie z art. 60 w zw. z art. 193 powołanej ustawy – cofnięcie skargi kasacyjnej okazało się skuteczne.
W tych okolicznościach Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 193 p.p.s.a. postanowił jak w punkcie pierwszym sentencji. O zwrocie połowy uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku