I SA/Op 288/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Zasądzono zwrot kosztów postępowania
Sędziowie:
Joanna Kuczyńska /sprawozdawca/
Marta Wojciechowska /przewodniczący/
Marzena Łozowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska (spr.) Sędzia WSA Marzena Łozowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 20 maja 2009 r., nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu na rzecz skarżącego kwotę 357,00 zł (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt siedem 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Uzasadnienie: Skarżący B. M., reprezentowany przez doradcę podatkowego, zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia […] utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Argumentował, że egzekwowane w tym postępowaniu należności uległy przedawnieniu. Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, nie godząc się z zarzutem przedawnienia. Skarżący wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, opłacił skargę kwotą 100zł. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 18 listopada 2009r. Pismem z dnia 16 listopada 2009, które wpłynęło do Sądu w dniu 17 listopada 2009r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu wniósł o umorzenie postępowania oraz przedłożył postanowienie z dnia16 listopada 2009r. mocą, którego na podstawie art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej p.p.s.a. uwzględnił skargę w całości i uchylił zaskarżone postanowienie oraz wspomniane postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu. Podstawą zmiany stanowiska było – jak podał organ – zmiana stanowiska Ministra Finansów w tej kwestii.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Postępowanie podlega umorzeniu.
Zgodnie z brzmieniem art. 54 §3 p.p.s.a, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględnienie skargi przez organ w trybie art. 54 §3 p.p.s.a. skutkuje bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego, co stanowi przesłankę umorzenia postępowania w oparciu o art. 161 §1 pkt 3 p.p.s.a. Stosownie, bowiem do treści tego przepisu Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn, niż wskazane w art. 161 § pkt 1 i 2. Bezprzedmiotowość, o której mowa w art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., będzie zachodziła natomiast wówczas, gdy w toku postępowania, przed wydaniem wyroku, przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. W tej sprawie taka sytuacja wystąpiła, ponieważ zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia […] utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego, postanowieniem z dnia 16 listopada 2009r. zostało uchylone tj. przed dniem rozpoczęcia rozprawy (art. 54 §3 p.p.s.a). W ten sposób zostało ono wyeliminowane z obrotu prawnego, co powoduje brak przedmiotu zaskarżenia – stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a, rodząc konieczność umorzenia postępowania.
O zwrocie kosztów o postępowania orzeczono na podstawie art. 201 §1 i art. 205 p.p.s.a. w zw. z art. 161 § 1 pkt 3.
Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku