II SA/Bd 885/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Hasła tematyczne:
Dodatki mieszkaniowe
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik
Małgorzata Włodarska /sprawozdawca/
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska (spr.) Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi H. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] września 2009 r. nr SKO -[…] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku