III SA/Gl 1949/10 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6042 Gry losowe i zakłady wzajemne
Hasła tematyczne:
Gry losowe
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2010-08-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie.
Sędziowie:
Małgorzata Jużków /przewodniczący/Marzanna SałudaIwona Wiesner /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jużków, Sędziowie Sędzia WSA Marzanna Sałuda, Sędzia WSA Iwona Wiesner (spr.), Protokolant st. sekr. sąd. Anna Tymowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. przy udziale – sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. w K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie gier losowych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżoną decyzją z dnia […] r. Dyrektor Izby Celnej w K. utrzymał w mocy własną decyzję z dnia […] r. wydaną przez organ pierwszej instancji, którą umorzył postępowanie w sprawie wniosku Spółki z o.o. "A" o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych na terenie województwa s.W skardze z dnia […] r. pełnomocnik strony skarżącej zarzucił między innymi naruszenie art. 129 § 2 ustawy z dnia […] r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, zwanej dalej u.g.h.) poprzez jego zastosowanie, pomimo, ze jest on sprzeczny, bądź narusza art. 2, art. 7, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3, w zw. z art. 22, 61, 7 w zw. z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP, a także naruszenie art. 34 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską poprzez zastosowanie środka o skutku równoważnym do ograniczeń ilościowych, art. 49 poprzez istotne ograniczenie swobody przedsiębiorczości obywateli innych państw członkowskich na terytorium Polski oraz zmniejszenie atrakcyjności korzystania z tych swobód oraz art. 56 poprzez ewidentne ograniczenie swobody świadczenia usług.Odpowiadając na skargę organ odwoławczy wnosił o oddalenie skargiPismem z […] r. pełnomocnik strony skarżącej złożył wniosek o zawieszenie postępowania w związku z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawionym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w sprawach o sygn. akt III SA/Gd 267/10 oraz III SA/Gd 268/10, co do zgodności przepisów ustawy o grach hazardowych z przepisami prawa wspólnotowego w zakresie tożsamym z normami prawnymi stanowiącymi również podstawę postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Jak stanowi art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej P.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.Przepis ten reguluje podstawę fakultatywnego zawieszenia postępowania, o czym decydują względy celowościowe. Zagadnienie wstępne musi mieć wpływ na wynik danego postępowania.Jeśli chodzi o interpretację pojęcia "rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania", to praktyka sądowa opowiada się za jego szerokim rozumieniem, wychodząc poza tradycyjne rozumienie prejudycjalności postępowania, np. w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez NSA lub wystąpienia do TK z pytaniem prawnym (zob. postanowienie NSA z dnia 26 sierpnia 2009 r., I FZ248/09, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl; M. Niezgódka-Medek w uwadze 3 w komentarzu do art. 125 P.p.s.a. [w:] B. Deuter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Zakamycze, 2006; postanowienie NSA z dnia 20 maja 2008 r., II FZ 200/08, LEX nr 505445). W ramach tego pojęcia mieści się również przypadek wystąpienia przez sąd administracyjny z pytaniem wstępnym do ETS w innej podobnej sprawie. Podkreśla się przy tym, że w świetle obowiązujących przepisów orzeczenie ETS dotyczące wykładni prawa wspólnotowego ma moc wiążącą nie tylko w sprawie, w której sąd skierował pytanie prejudycjalne, a także w innych podobnych sprawach rozpoznawanych przez sądy administracyjne (zob. postanowienia NSA z dnia 23 listopada 2010 r., I FSK 1242/09 i z dnia 22 listopada 2010 r., I FSK1866/09, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).W niniejszej sprawie stanowisko strony skarżącej wyrażone w skardze opierało się między innymi na zarzucie niezgodności przepisu krajowego art. 129 § 2 u.g.h. z zasadami konstytucyjnymi oraz przepisami wspólnotowymi w tym art. 8 ust. 1 akapit pierwszy Dyrektywy nr 98/34/WE.W związku z tym przy rozstrzyganiu sprawy istotne znaczenie będzie miała kwestie prawne, które stały się przedmiotem pytania prejudycjalnego do ETS zawartego w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2010 r., III SA/Gd 352/10 (publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl): czy przepis art. 1 pkt 11 Dyrektywy nr 98/34/WE powinien być interpretowany w ten sposób, że do "przepisów technicznych", których projekty powinny zostać przekazane Komisji zgodnie z art. 8 ust. 1 wymienionej dyrektywy należy taki przepis ustawowy, który zakazuje przedłużania zezwoleń na działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych i pytania prawnego do TK, na co zwrócił uwagę pełnomocnik strony skarżącej.Sąd uznał, że po rozstrzygnięciu tego zagadnienia prawnego zostanie ustalony zakres obowiązywania przepisu krajowego art. 129 § 2 u.g.h., który stał się podstawą orzekania w niniejszej sprawie.Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne, Sąd działając w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. zawiesił z urzędu niniejsze postępowanie do czasu wydania przez ETS rozstrzygnięcia w ramach opisanego pytania prawnego.