III SA/Wa 1206/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Skarżony organ:
Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
Data:
2010-05-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono zażalenie
Sędziowie:
Anna Wesołowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Wesołowska, , po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Przedsiębiorstwa […] "M." D. S. P. Sp. j. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 listopada 2010 r. o odrzuceniu zażalenia z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ze skargi Przedsiębiorstwa […] "M." D. S. P. Sp. j. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia […] marca 2010 r. Nr […] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności postanawia: – odrzucić zażalenie –

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z 20 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Przedsiębiorstwa […] "M". D. S. P. Sp. j. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia […] marca 2010 r. Nr […] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.W dniu 12 października 2010 r. Skarżąca wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną na przedmiotowe postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2010 r. Skarga kasacyjna została podpisana przez T. P.W dniu 13 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącej w dniu 22 października 2010 r.Pismem z dnia 25 października 2010 r. Skarżąca złożyła zażalenie na powyższe postanowienie wnosząc o jego uchylenie.Postanowieniem z dnia 5 listopada 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił powyższe zażalenie. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono Skarżącej w dniu 17 listopada 2010 r.Skarżąca w dniu 25 listopada 2010r. złożyła zażalenie na powyższe postanowienie wnosząc o jego uchylenie. Osobną korespondencją nadaną w tym samym dniu złożyła odpis ww. zażalenia.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:Zażalenie podlega odrzuceniu.Zgodnie z art. 197 § 2 w związku z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zim.; dalej p.p.s.a.), wojewódzki sąd administracyjny odrzuca zażalenie wniesione po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalne a także zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.Stosownie do art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie doręczoneSygn. akt III SA/Wa 1206/10zostało Skarżącej w dniu 17 listopada 2010 r., co oznacza, że termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 24 listopada 2010 roku. Zażalenie wniesione zostało poprzez oddanie pisma w polskim urzędzie pocztowym w dniu 25 listopada 2010 r. o czym świadczy data stempla pocztowego, a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.