IV SA/Wa 1788/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-10-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Agnieszka Góra – Błaszczykowska po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na uchwałę Rady Gminy R. z dnia […] czerwca 2009r., nr […] w przedmiocie rozpatrzenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia: odrzucić skargę
Uzasadnienie: M. W. […] września 2009r. (data stempla pocztowego na kopercie) złożyła za pośrednictwem Rady Gminy R. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na uchwałę Rady Gminy R. nr […] z […] czerwca 2009r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu złożonego do projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi S".
Sąd zważył co następuje:
W myśl art. 85 ust. 2 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw, w stosunku do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, tj. przepisy ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139, ze zm.) – dalej w skrócie ustawa o z.p.).
Z treści art. 24 ust. 4 ustawy o z.p. wynika, iż uchwałę o odrzuceniu zarzutu w całości lub części, wnoszący zarzut może zaskarżyć do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
W niniejszej sprawie zaskarżona uchwała o odrzuceniu w całości zarzutu skarżących do projektu planu miejscowego, zawierająca prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi, dwukrotnie awizowana 27 czerwca 2009r. i 3 lipca 2009r., 24 lipca 2009r. została zwrócona do nadawcy z adnotacją "nie podjęto w terminie". Należy zatem uznać, że została ona skutecznie doręczona w trybie art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem 11 lipca 2009r. Skarżąca natomiast wniosła skargę w dniu 23 września, a zatem z uchybieniem terminu do jej złożenia.
W tym stanie rzeczy, na mocy art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz.U. nr 153, poz. 1270, ze zm.)postanowiono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku