IV SA/Wr 657/10 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-10-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odrzucono skargę
Sędziowie:
Henryk Ożóg /przewodniczący/Małgorzata Masternak-KubiakTadeusz Kuczyński /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg Sędziowie Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński (spr.) Sędzia WSA Małgorzata Masternak – Kubiak Protokolant Agnieszka Figura po rozpoznaniu w dniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […], […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie wyroku

Decyzją z dnia […], nr […] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W., dalej: SKO, odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji własnej z dnia […], nr […] w sprawie utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia […], […] w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, opieki na rehabilitację.W wyniku złożonego wniosku Z. D. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wymienioną decyzją z dnia […], SKO decyzją z dnia […], nr […] utrzymało w mocy decyzję z dnia […], […] zamiast utrzymać w mocy decyzję z dnia […], […].W związku z powyższym SKO, decyzją z dnia […] stwierdziło nieważność decyzji z dnia […], nr […] utrzymującą w mocy decyzję SKO z dnia […], nr […] o utrzymaniu w mocy w/w decyzji Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia […].Decyzję z dnia […] skarżący otrzymał w dniu 14 lipca 2010 r., zaś w dniu 15 lipca 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł skargę na tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Skarga podlegała odrzuceniu. Zgodnie bowiem z przepisem art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przepis ten w § 2 stanowi, że przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja SKO z dnia […], nr […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, zasiłku celowego specjalnego, opieki na rehabilitację. Zawierała ona prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia. Wbrew powyższemu pouczeniu skarżący bez uprzedniego wyczerpania służącego mu w postępowaniu administracyjnym trybu odwoławczego (złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy) złożył skargę na powyższą decyzję do sądu administracyjnego.Skarga zatem, jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 §1 pkt 6 p.p.s.a.

Powrót do