VI SA/Wa 1590/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6174 Komornicy
Hasła tematyczne:
Żołnierze zawodowiZawody prawnicze
Skarżony organ:
Minister Sprawiedliwości
Data:
2009-09-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Dorota WdowiakMagdalena Bosakirska /sprawozdawca/Zbigniew Rudnicki /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Bosakirska (spr.) Sędzia WSA Dorota Wdowiak Protokolant Monika Bodzan po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Rady Izby Komorniczej w […] na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia […] lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie przeniesienia komornika na nowoutworzone stanowisko komornicze oddala skargę

Uzasadnienie wyroku

Zaskarżoną decyzją z dnia […] lipca 2009 r. Minister Sprawiedliwości utrzymał w mocy swoją własną decyzję z dnia […] czerwca 2009 r. o przeniesieniu K. L. ze stanowiska komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w W..Decyzja ta została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.Decyzją z dnia […] maja 2002 r. K. L. został powołany na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G.W okresie od września 2003 r. do 2007 r. K. L. kilkakrotnie występował do Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133 poz. 882 z późniejszymi zmianami) o powołanie go na stanowisko Komornika w W.. Uzasadniał to względami rodzinnymi i wskazywał, że żona jego jest lekarzem, pracuje w jedynym szpitalu w G., w stosunku do którego wnioskodawca, jako komornik, prowadził czynności egzekucyjne. Jej sytuacja w pracy jest więc bardzo niezręczna. W G. innej pracy dla lekarza, połączonej z możliwością robienia specjalizacji, nie ma. Wnioski komornika były pozytywnie opiniowane przez Prezesów Sądu Rejonowego w G. i Sądu Apelacyjnego w […], którzy wysoko oceniali jakość jego pracy i pozytywnie odnieśli się do ubiegania się o objęcie rewiru komorniczego w W.. Krajowa Rada Komornicza opiniowała jego wnioski negatywnie.Minister Sprawiedliwości konsekwentnie odmawiał K. L. powołania na stanowisko komornika w W. i za każdym razem na zwolnione stanowisko wybierał innego kandydata.Wnioskiem z dnia […] stycznia 2008 r., po znowelizowaniu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 ze zm., dalej cytowana, jako ustawa o komornikach…), K. L. zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 15 b ustawy o komornikach… o przeniesienie go na zwolnione stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. O stanowisko to ubiegało się jednocześnie kilku komorników.Minister Sprawiedliwości pismem z dnia […] stycznia 2009 r. zawiadomił wnioskodawcę, że z dniem […] grudnia 2008 r. utworzone zostały w W. dwa nowe stanowiska komornicze przy Sądzie Rejonowym w W. i W. i można ubiegać się o przeniesienie na jedno z nich, a następnie, decyzją z dnia […] lutego 2009 r. działając w trybie art. 15 b ust. 1 ustawy o komornikach…, przeniósł na zwolnione stanowisko komornicze przy Sądzie Rejonowym w W.Wnioskiem z dnia […] marca 2009 r. K. L. wystąpił o przeniesienie go na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w W.. Poinformował, iż o przeniesienie stara się ze względów rodzinnych i wskazał, że w W. żona jego może zachować anonimowość, jako żona komornika i pracować w swoim zawodzie. Poinformował, że zakupił mieszkanie w W., żona mieszka i pracuje jako lekarz w W., a syn podjął naukę w szkole podstawowej w W., co sprawia, że centrum życia wnioskodawcy jest już w W. Dojazdy […] km do pracy w G. są niezmiernie uciążliwe, a o przeniesienie do W. stara się od 2003 r. Wyraził zgodę na przeniesienie go na dowolne stanowisko komornika sądowego w W.Ponownie Prezes Sądu Apelacyjnego w […] przychylił się do prośby skarżącego i pozytywnie zaopiniował jego wniosek stwierdzając, że względy rodzinne skarżącego przemawiają za jego przeniesieniem do W.Rada Izby Komorniczej w […] zaopiniowała pozytywnie wniosek o przeniesienie K. L. do Warszawy.Krajowa Rada Komornicza uchwałą z dnia […] maja 2009 r. odmówiła wydania opinii i wskazała, że nowoutworzone stanowiska komornicze nie mogą być obsadzane w trybie przeniesienia.Decyzją z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] Minister Sprawiedliwości przeniósł K. L. ze stanowiska komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w G. na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego przy Sądzie R w. W.Minister powołał się na art. 15b ustawy o komornikach…, zgodnie z którym może przenieść komornika na stanowisko w innym rewirze, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności egzekucyjnych lub uzasadniony interes komornika. Za przeniesieniem komornika na nowoutworzone stanowisko przemawiał fakt obecnego zamieszkiwania K. L. w W. i odległość prawie 200 kilometrów, jaka dzieliła go od pracy w G., co utrudniało kontakty z rodziną i powodowało znaczne obciążenia finansowe.Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy złożyła Rada Izby Komorniczej w […] zarzucając zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów postępowania tj. art. 7 i 77 § 1 k.p.a., w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, a także naruszenie prawa materialnego tj. art. 15b, art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy o komornikach… poprzez nie wszczęcie postępowania o powołanie na stanowisko w trybie art. 11 tej ustawy i przyjęcie, iż dopuszczalne jest przeniesienie komornika na nowoutworzone stanowisko komornicze bez przeprowadzenia tego postępowania. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i wszczęcie postępowania w trybie art. 11 ustawy o komornikach… lub uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Organ samorządu komorniczego wskazał, że art. 15 b ustawy o komornikach… dotyczy przeniesienia komornika za jego zgodą lub na jego wniosek na stanowisko komornika w innym rewirze komorniczym, przy czym pod tym pojęciem nie można rozumieć nowoutworzonego stanowiska. W wypadku nowoutworzonego stanowiska treść art. 15 b należy odczytywać łącznie z art. 8 ust. 3 ustawy o komornikach…, który w tym przypadku nakazuje stosowanie trybu wynikającego z art. 11 ustawy, a więc powinna być obwieszczona informacja w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" i następnie przeprowadzone postępowanie o powołanie na stanowisko komornika.Decyzją z dnia […] lipca 2009 r. o numerze […], Minister Sprawiedliwości działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 127 § 3 k.p.a. oraz 105 k.p.a. w związku z art. 15b ustawy o komornikach… po rozpoznaniu wniosku Rady Izby Komorniczej w […] o ponowne rozpatrzenie sprawy utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia […] czerwca 2009 r.W uzasadnieniu Minister wyjaśnił, iż zgodnie z art. 15 b ustawy o komornikach… każdy komornik przed obwieszczeniem przez Ministra Sprawiedliwości o wolnym stanowisku komornika sądowego może złożyć wniosek o przeniesienie na to stanowisko. Wniosek taki można złożyć niezależnie od tego, czy jest to stanowisko zwolnione przez odwołanego, przeniesionego, zmarłego komornika, czy też stanowisko nowoutworzone. Nowe stanowisko komornika przy Sądzie Rejonowym w W. zostało utworzone Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia […] grudnia 2008 r. Nr […], w trybie art. 8 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Obwieszczenie o tym stanowisku nie zostało skierowane do publikacji w Monitorze Polskim, gdyż w dniu […] marca 2009 r. wniosek o przeniesienie na to stanowisko złożył K. L..Wykładnia literalna art. 15b ust. 1 i 2 wskazuje, iż Minister Sprawiedliwości może przenieść komornika na każde stanowisko w innym rewirze komorniczym. Warunkiem przeniesienia jest zgoda komornika lub jego wniosek, względy prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności egzekucyjnych lub uzasadniony interes komornika. Przepis ustawy nie różnicuje więc stanowisk komorniczych na stanowiska "stare" i nowoutworzone. Inna wykładnia przepisów stanowiłaby oczywistą obrazę prawa. Wykładni tej w żaden sposób nie zmienia art. 8 ustawy, który reguluje zasady i tryb tworzenia nowych stanowisk oraz ich obwieszczania. Przepis ten stanowi bowiem ogólną zasadę postępowania dotyczącą tworzenia nowych stanowisk. Do obwieszczenia o wolnym stanowisku dochodzi w przypadku braku wniosków o przeniesienie. Wówczas zostaje wszczęte postępowanie w trybie art. 11 ust. 2 ustawy.Organ podkreślił, iż zgodnie z art. 15 b ustawy o komornikach… wybór kandydata na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego, tak jak na stanowisko zwolnione przez innego komornika, pozostaje w wyłącznej kompetencji Ministra Sprawiedliwości. Radzie Izby Komorniczej w […] przysługuje przymiot strony w rozumieniu art. 28 kpa. Natomiast Krajowa Rada Komornicza w sprawie przeniesienia komornika na inne stanowisko wydaje jedynie opinię na wniosek Ministra Sprawiedliwości, która nie jest wiążąca. Decyzja o przeniesieniu K. L. na przedmiotowe stanowisko została wydana po analizie całego materiału dowodowego zebranego w sprawie i po ocenie uzasadnionego interesu kandydata i jest zgodna z prawem.Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosła na powyższą decyzję Rada Izby Komorniczej w […] wnosząc o uchylenie decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia […] lipca 2009 r. oraz poprzedzającej jej decyzji z dnia […] czerwca 2009 r.Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 15 b, w związku z art. 8 ust. 3 i art. 11 ustawy o komornikach… poprzez nie wszczęcie postępowania o powołanie na wolne stanowisko komornicze utworzone zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia […] grudnia 2008 r. w trybie art. 11 ustawy i przeniesienie komornika na wolne stanowisko bez przeprowadzenia tego postępowania oraz naruszenie prawa procesowego, tj. art. 7, 8, i 77 k.p.a., w stopniu mającym istotny wpływ na wyniki sprawy.W uzasadnieniu skarżąca wskazała, iż art. 11 ust. 2 ustawy o komornikach… ma zastosowanie nie tylko w przypadku, gdy brak jest wniosków o przeniesienie, gdyż zgodnie z art. 8 ust. 3 Minister Sprawiedliwości, z urzędu lub na wniosek prezesa właściwego sądu okręgowego, zarządza po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej utworzenie wolnego stanowiska w tym rewirze, po czym wszczyna postępowanie w trybie art. 11. Przepis ten dotyczy zatem wszystkich wolnych stanowisk komorniczych utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 8 ust. 3 ustawy o komornikach i nie ma żadnych podstaw prawnych do wyłączenia jego stosowania w przypadku wpłynięcia wniosków o przeniesienie komornika. Zatem z uwagi na fakt utworzenia wolnego stanowiska brak było podstaw do zastosowania art. 15 b ust. 1, gdyż powinien mieć zastosowanie art. 11 ustawy, który nakazuje skierować informacje o wolnym stanowisku komornika w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" i dopiero po zakończeniu postępowania o powołaniu na to stanowisko przeniesienie jest możliwe.Skarżąca zarzuciła organowi, iż rozpatrując sprawę wziął pod uwagę jedynie interes komornika, całkowicie pomijając okoliczność, iż wolne stanowisko komornika zostało utworzone w dniu […] grudnia 2008 r., a podanie o przeniesienie złożone zostało przez wnioskodawcę dopiero […] marca 2009 r., co oznacza iż w chwili utworzenia stanowiska brak było podania o przeniesienie. Co prawda w uzasadnieniu decyzji z dnia […] czerwca 2009 r. organ stwierdził, iż K. L starał się o przeniesienie od 2003 r., ale okoliczności tej nie wyjaśnił, brak też informacji od kiedy wnioskodawca zamieszkuje w W. i czy jego zamieszkanie ma charakter stały, czy też czasowy. Organ pominął również stanowisko Krajowej Rady Komorniczej zawarte w uchwale Nr […] z dnia […] maja 2009 r., która odmówiła wydania opinii z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy o komornikach… nie przewidują procedury przeniesienia komornika na nowoutworzone stanowisko. Tym samym zdaniem skarżącej organ naruszył zasadę prawdy obiektywnej oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa.W odpowiedzi na skargę Minister Sprawiedliwości podtrzymując dotychczasową argumentację wniósł o oddalenie skargi. Wskazał, że istnieją dwa odmienne tryby powołania na stanowisko komornika. Tryb z art. 15b odnosi się do przeniesienia komornika i ma zastosowanie tylko do już urzędujących komorników, zaś tryb z art. 11 dotyczy powołania kandydatów na nowych komorników.Zdaniem Ministra stanowisko Rady Izby Komorniczej w […] sprowadza się do przyjęcia, że nowoutworzone stanowiska komorników sądowych mogą być obsadzone wyłącznie przez osoby nie pełniące dotąd funkcji komornika sądowego, a więc posiadające odpowiednią wiedzę w dziedzinie egzekucji lecz niedoświadczone. W przypadku przeniesienia komornika na inne stanowisko nie ma jakiejkolwiek rejonizacji tzn. komornicy z całej Polski mogą ubiegać się o przeniesienie na dane stanowisko. Są więc oni dużą konkurencją dla komorników pełniących tę funkcję w okręgu właściwości Izby Komorniczej w […].Zaskarżone decyzje zostały wydane z uwzględnieniem opinii organów uprawnionych do ich złożenia, a Minister Sprawiedliwości ocenił treść opinii i ustosunkował się zarówno do argumentów przedstawionych przez Radę Izby Komorniczej jak i przeniesionego komornika. Nie doszło więc do przekroczenia granic uznania administracyjnego.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Zgodnie z art.1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych /Dz.U. nr 153 z 2002 r. poz.1269/ sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu, kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sądy administracyjne sprawują kontrolę aktów i czynności z zakresu administracji publicznej pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 z 2002 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami/, dalej zwanej p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy i nie jest związany zarzutami skargi ani jej wnioskami.Badając we wskazany wyżej sposób zaskarżoną decyzję, Sąd nie stwierdził naruszenia prawa, skarga jest więc nieusprawiedliwiona.Nie są uzasadnione zarzuty procesowe skargi dotyczące naruszenia art. 7, 8 i 77 k.p.a. poprzez niewyjaśnienie stanu sprawy i wzięcie pod uwagę tylko interesu komornika.Stan faktyczny sprawy jest całkowicie jasny. Komornik L. od 2003 r. zabiegał wielokrotnie o powołanie go na stanowisko komornicze w W.. Od samego początku wskazywał powody rodzinne swego wniosku polegające na niemożności wykonywania zawodu i rozwoju zawodowego żony będącej lekarzem. Wskazywał też na fakt, iż prowadził egzekucję komorniczą wobec jedynego szpitala w G., w którym pracowała jego żona, co w oczywisty sposób było dla niej niekorzystne. Jednocześnie z akt wynikają pozytywne opinie o pracy komornika L. Wszystkie te okoliczności były Ministrowi znane od wielu lat, jak znany był także fakt, iż rodzina komornika w 2009 r. przeniosła swe centrum życiowe do W., małżonkowie zakupili mieszkanie w W., syn wnioskodawcy rozpoczął naukę w W., a żona podjęła pracę zawodową, jako lekarz. Komornik wnoszący o przeniesienie dojeżdżał do pracy w G. […] km. W tym stanie rzeczy niezrozumiałe i chybione są zarzuty skarżącego organu samorządu komorniczego, iż Minister nie wyjaśnił sprawy. Minister sprawę wyjaśnił wszechstronnie i prawidłowo ocenił, że uzasadniony interes komornika w tej sytuacji przemawia za przeniesieniem.Pozostaje do rozważenia drugi zarzut skargi dotyczący naruszenia przepisów prawa stanowiących o sposobie obsadzania nowoutworzonych stanowisk komorniczych tj. art. 8 ust. 3, w zw. z art. 11 i 15b ustawy o komornikach…W ocenie Izby Komorniczej w […] wykładnia powołanych przepisów dokonana przez Ministra Sprawiedliwości jest błędna, bowiem nowoutworzone stanowisko komornicze nie może być obsadzone w trybie przeniesienia.W ocenie Ministra brak przeszkód prawnych do obsadzenia tego stanowiska w trybie przeniesienia.Oceniając omawianą kwestię przypomnieć należy, że zgodnie z art. 1 i art. 11 ustawy o komornikach… komornik jest funkcjonariuszem publicznym powoływanym przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Tak więc, to Minister Sprawiedliwości decyduje o powołaniu konkretnej osoby na konkretne stanowisko komornicze.Zgodnie z art. 8 ustawy o komornikach… Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej, zarządza utworzenie wolnego stanowiska komorniczego, po czym wszczyna procedurę z art. 11 ustawy o komornikach… Jak z tego wynika do Ministra Sprawiedliwości należy utworzenie nowego stanowiska komorniczego, przeprowadzenie procedury doprowadzającej do jego obsady oraz na jej zakończenie powołanie komornika na utworzone przez siebie stanowisko.Procedura z art.11 ustawy o komornikach… dotyczy powoływania komorników na wolne stanowiska komornicze zarówno zwolnione jak i nowoutworzone. Wedle omawianego uregulowania Minister w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim informuje o wolnym stanowisku komorniczym oraz wskazuje rewir, w którym ma nastąpić powołanie i prezesa sądu apelacyjnego, do którego należy składać wnioski o powołanie. Omawiany przepis różnicuje procedury obsadzenia wolnych stanowisk komorniczych, w zależności od tego, czy są to stanowiska nowoutworzone, czy zwolnione po poprzedniku, w ten tylko sposób, że wskazuje, iż gdy chodzi o stanowisko zwolnione wskutek śmierci lub odwołania, okoliczność ta powinna być wskazana w obwieszczeniu z zaznaczeniem, że osoba powołana przejmie prowadzenie spraw w toku. Obwieszczenie w Monitorze Polskim o wolnym stanowisku komorniczym otwiera możliwość ubiegania się o to stanowisko i oznacza zaproszenie do składania wniosków przez kandydatów. Przed obwieszczeniem wolne stanowisko nie jest przedmiotem ubiegania się o nie przez kandydatów na komorników, może być natomiast przedmiotem wniosków o przeniesienie komorników już działających.Art. 15b ustawy o komornikach… dodany ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 112 z 2007 r. poz. 769) stworzył nową możliwość obsadzenia wolnego stanowiska komorniczego w drodze przeniesienia komornika. W myśl powołanego przepisu Minister Sprawiedliwości może przenieść komornika na stanowisko komornika w innym rewirze komorniczym, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności, o których mowa w art. 2 (egzekucyjnych) lub uzasadniony interes komornika. Art. 15b. ust. 2 ustawy o komornikach… stanowi, że przewidziany nim tryb przeniesienia dotyczy obsadzenia tych tylko wolnych stanowisk komorniczych, co do których nie skierowano jeszcze obwieszczenia do publikacji w Monitorze Polskim. Chodzi więc o stanowiska komornicze, co do których Minister nie zaprosił jeszcze kandydatów na komorników do ubiegania się o nie. Ustawa nie różnicuje natomiast stanowisk nowoutworzonych i zwolnionych, zatem należy przyjąć, że obsadzone w trybie przeniesienia mogą być wszelkie wolne stanowiska komornicze przed skierowaniem obwieszczenia do publikacji. Wskazana interpretacja jest nie tylko uzasadniona brzmieniem przepisów, ale także ich celem. Chodziło bowiem o to, aby z uwagi na potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności egzekucyjnych lub uzasadniony interes komornika, istniała szansa na zmianę dotychczasowego rewiru przez pracującego już komornika, bez konieczności ogłaszania konkursu i rywalizacji z osobami, które jeszcze komornikami nie są. Minister Sprawiedliwości, który jako organ powołujący, odpowiada za prawidłowe obsadzenie stanowisk komorniczych ma w ten sposób zapewnioną bardzo sprawną i szybką procedurę przemieszczania komorników i ewentualnego obsadzania trudnych rewirów lub nowych stanowisk komornikami doświadczonymi.Wskazać należy także, że ustawa nie zawiera uregulowania, które nakazywałoby Ministrowi bezwzględne i niezwłoczne kierowanie obwieszczenia o wolnym stanowisku do publikacji, w sytuacji, kiedy oczekują na realizację wnioski komorników o przeniesienie. Art. 15b stwarza możliwość pewnej mobilności zawodowej komorników i pozwala na zmianę rewiru bez stawania do konkursu wraz z kandydatami na komorników. Jeżeli zatem do Ministra, przed utworzeniem nowego stanowiska komorniczego, wpłynął wniosek o przeniesienie, a Minister z powodu zbyt małej liczby wolnych stanowisk nie mógł tego wniosku uwzględnić, to brak przeszkód prawnych, aby wniosek ten po stosownej modyfikacji, został uwzględniony poprzez przeniesienie oczekującego na przeniesienie komornika na nowoutworzone stanowiska komornicze, o ile spełnione są przesłanki przeniesienia z art.15b ust.1 i 2.Taka właśnie sytuacja miała miejsce w sprawie niniejszej. Minister wiedział, iż komornik L. od wielu lat ze względów rodzinnych zabiegał o przeniesienie do W.. Zasadnie zatem Minister Sprawiedliwości zawiadomił oczekującego na przeniesienie komornika o utworzeniu wolnego stanowiska komorniczego i po złożeniu wniosku przez komornika o przeniesienie na to właśnie stanowisko, obsadził je w trybie przeniesienia na podstawie art. 15b ustaliwszy uprzednio, że przemawia za tym zarówno interes komornika jak i potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności.W ocenie Sądu treść art. 15b wskazuje, iż nie ogranicza on możliwości przeniesienia komornika tylko na zwolnione stanowisko komornicze i stwarza tryb, który jest zawsze możliwy do przeprowadzenia przed obwieszczeniem o każdym wolnym stanowisku komorniczym. Zatem od Ministra zależy, czy skieruje wolne stanowisko do obwieszczenia (na konkurs), czy też obsadzi je w trybie przeniesienia, zaś postawi do konkursu stanowisko po komorniku przeniesionym.Zważywszy powyższe Sąd uznał wszystkie zarzuty skargi za nieuzasadnione i działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.