I SA/Bd 913/10 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-10-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono wniosek
Sędziowie:
Teresa Liwacz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Liwacz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego J. S. o uzupełnianie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 stycznia 2011r. sygn. akt I SA/Bd 913/10 w sprawie ze skargi K. M. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie wyroku

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2011r., sygn. akt I SA/Bd 913/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę K. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia […] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej oraz zasądził na rzecz pełnomocnika skarżącej kwotę 295,20 tytułem nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu.Pismem z dnia 13 stycznia 2011r. wyznaczony z urzędu pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o uzupełnienie powyższego wyroku przez zasądzenie zwrotu 17 zł uiszczonych tytułem opłaty od pełnomocnictwa.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Stosownie do treści art. 157 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako zwana p.p.s.a.), strona może w ciągu czternastu dni od doręczenia wyroku(lub postanowienia kończącego) z urzędu – a gdy wyroku nie doręcza się stronieod dnia ogłoszenia – zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekło całości skargi albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Zgodnie z § 2 wnioseko uzupełnienie wyroku, co do zwrotu kosztów sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym, a stosownie do § 3 orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w formie wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów.W myśl art. 250 p.p.s.a., wyznaczony radca otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności radców prawnych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.W świetle art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 r., Nr 225, poz.1635) opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Natomiast stosownie do treści art. 244 § 2 p.p.s.a. ustanowienie radcy prawnego w ramach prawa pomocy jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa. W konsekwencji skoro udzielenie odrębnego pełnomocnictwa procesowego w sytuacji przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia fachowego pełnomocnika z urzędu jest zbędne to opłacenie przez pełnomocnika opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł nie stanowi niezbędnych wydatków adwokata, o którym mowa w treści przywołanego art. 250 p.p.s.a. Wobec powyższego wniosek pełnomocnika w zakresie zwrotu poniesionych przez niego wydatków, tj. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie może zostać uwzględniony.W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczyw oparciu o art. 157 i art. 160 p.p.s.a orzekł, jak w sentencji postanowienia.