V SA/Wa 2621/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6559
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Inne
Data:
2010-11-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Sędziowie:
Małgorzata Rysz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący – sędzia WSA – Małgorzata Rysz po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. Sp. z o.o. w Ł. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w W. z dnia […] października 2010 r. nr […] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z 9 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił bez rozpoznania skargę D. Sp. z o.o. z Ł. na informację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – zawartą w piśmie z dnia […] października 2010 r. nr […].W piśmie z 15 grudnia 2010 r. spółka zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi na pismo z […] października 2010 r. W uzasadnieniu wniosku skarżąca spółka powołała się na brak w zaskarżonym piśmie pouczenia odnośnie obowiązku złożenia skargi wraz ze stosowną dokumentacją.Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.Warunki konieczne do przywrócenia terminu zostały określone w art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270, ze zm., dalej jako p.p.s.a.),Zgodnie z powyższymi wymogami, Sąd może postanowić o przywróceniu terminu, jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki: powstaną ujemne dla strony skutki w zakresie postępowania sądowego; wniosek zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin; we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie skarżąca spółka spełniła wymienione powyżej przesłanki warunkujące przywrócenie terminu.Przede wszystkim należało uznać, że skarżąca spółka złożyła wniosek w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Skarżąca o konieczności wniesienia skargi wraz z niezbędną dokumentacją dowiedziała się 9 grudnia 2010 r., tj. w dacie ogłoszenia postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt V SA/Wa 2621/10, a kompletną skargę i wniosek o przywrócenie terminu złożyła 16 grudnia 2010 r. (data nadania), a więc dokonała czynności w terminie.W tym miejscu Sąd zauważa, iż ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz. 1658 ze zm., zwana dalej u.z.p.p.r.) zawiera szczególne zasady postępowania sądowoadministracyjnego. Zgodnie z art. 30 c ust. 1 u.z.p.p.r. po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji programu operacyjnego i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, o której mowa w art. 30b ust. 4, wnioskodawca może w tym zakresie wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. Ust. 2 stanowi zaś, że skarga, o której mowa w ust. 1, jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4, bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego wraz z kompletną dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji, o której mowa w art. 30b ust. 4. Skarga podlega opłacie sądowej.Pojęcie skargi kompletnej zostało zdefiniowane w art. 30d ust. 2 u.z.p.p.r. i jest to skarga z kompletną dokumentacją obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wynikach procedury odwoławczej udzielonych przez właściwą instytucję. Wprowadzając te specjalne wymogi ustawodawca jednocześnie nałożył na właściwą instytucję obowiązek pouczenia w piśmie zawierającym informację o wynikach procedury odwoławczej o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na zasadach określonych w art. 30c ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.Przenosząc omawiane regulacje na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, iż zaskarżona informacja z […] października 2010 r. nie zawierała pełnego pouczenia o sposobie jego zaskarżenia, bowiem nie zawierała informacji jakie dokumenty składają się na kompletną dokumentację w sprawie i w jakiej formie powinny być złożone. W ocenie Sądu zaistniały brak prawidłowego pouczenia stanowi okoliczność uprawdopodobniającą brak winy w uchybieniu zakreślonego terminu do wniesienia skargi.Ponadto zgodnie z art. 30 d ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju na prawo wnioskodawcy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie wpływa negatywnie błędne pouczenie lub brak pouczenia, o którym mowa w art. 30b ust. 1 i 4.W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 30 e u.z.p.p.r. orzekł, jak w sentencji postanowienia.