II SA/Po 34/11 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6194 Funkcjonariusze Służby Więziennej
Hasła tematyczne:
Koszty sądoweUmorzenie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
Data:
2011-01-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie w przemiocie zwolnienia od kosztów sądowych
Sędziowie:
Aleksandra Łaskarzewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. J. na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w P. z dnia […] 2010 r. Nr […]znak: […] w przedmiocie zwolnienia ze służby; postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych. /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie wyroku

R. J. w dniu 15 grudnia 2010 r. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w P. z dnia […] 2010 r. w przedmiocie zwolnienia ze służby. W skardze zawarł wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych.Sąd pismem z dnia 18 stycznia 2011 r. poinformował skarżącego, że jest on zwolniony od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych na mocy art. 239 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Jednocześnie Sąd wezwał skarżącego do podania w terminie 7 dni, czy w tej sytuacji podtrzymuje swój wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.Skarżący w odpowiedzi wskazał, iż nie podtrzymuje wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.Zważyć należy, iż do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych znajdują zastosowanie przepisy dotyczące wniosków wszczynających postępowanie. Zgodnie zaś z przepisem art. 64 § 3 p.p.s.a. do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Skoro zatem stosownie do przepisu art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, to zważywszy na treść powołanego art. 64 § 3 p.p.s.a. dopuszczalne jest też cofnięcie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.Mając na względzie, że skarżący skutecznie cofnął wniosek o zwolnienie od kosztów, z uwagi na przysługujące mu z mocy ustawy zwolnienie od kosztów, postępowanie z tego wniosku należało umorzyć, o czym Sąd orzekł na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a./-/ A. Łaskarzewska