III SA/Gl 972/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Sprostowano omyłkę
Sędziowie:
Katarzyna Golat /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 września 2009 r., w ten sposób, że zamiast sygnatury "III SA/Gl 792/09" w wierszu pierwszym na stronach: 1, 2, i 3 wpisać "III SA/Gl 972/09".
Uzasadnienie: Wniesioną dnia […] r. skargą P. B. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […], utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika […] […] Urzędu Skarbowego w G. z dnia […] r. nr […], określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za […] r., w wysokości […] zł.
Postanowieniem z dnia 30 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił skargę, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) – zwanej dalej P.p.s.a., tj. z uwagi na nieziszczenie wpisu od skargi.
W postanowieniu na stronie 1, 2 i 3 w wierszu pierwszym znalazło się błędne oznaczenie sygnatury tj. 792/09, zamiast 972/09.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.
Stosownie do art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270 ze zmianami) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Jednocześnie stosownie do art. 156 § 2 zd. 1 P.p.s.a. Sąd może sprostowanie postanowić na posiedzeniu niejawnym. Jednocześnie, zgodnie z art. 166 P.p.s.a. do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
Nie ulega wątpliwości, że w uzasadnieniu wyroku w przedmiotowej sprawie, w nieprawidłowy sposób oznaczono część numeru rejestracyjnego sprawy, określającego wpływ do Sądu Administracyjnego, a tym samym numer pod którym skarga została zarejestrowana w repertorium. Została ona bowiem zarejestrowana pod sygnaturą III SA/GI 972/09, a nie III SA/GI 792/09. Omyłkowe oznaczenie sygnatury wynikało z przestawienia cyfr. W postanowieniu powołano prawidłową datę oraz numer zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w K. Dlatego takie oznaczenie sygnatury było oczywistym błędem pisarskim, stanowiącym omyłkę, nie wpływającą na treść sentencji.
Omyłkę tą w oparciu o art. 156 § 1 i 2 w zw. z art. 166 P.p.s.a. sprostowano z urzędu.

Uzasadnienie wyroku