VI SA/Wa 2005/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Transportu Drogowego
Data:
2010-09-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Andrzej WieczorekGrażyna Śliwińska /sprawozdawca/Pamela Kuraś-Dębecka /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spr.) Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Protokolant ref. staż. Katarzyna Smaga po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia […] lipca 2010 r. nr […] w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Uzasadnienie wyroku