II SA/Sz 938/10 – Postanowienie WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Przywrócenie terminu
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2010-10-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Przywrócono termin do uiszczenia wpisu
Sędziowie:
Stefan Kłosowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Stefan Kłosowski po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego należnego od wniesionej skargi na decyzję Wojewody z dnia […], Nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę p o s t a n a w i a: przywrócić skarżącej termin do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie wyroku

Postanowieniem z dnia […] r., sygn. akt II SA/Sz 938/10, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił, nieopłaconą w terminie stosownym wpisem sądowym, skargę J. S. i K. S. na decyzję Wojewody z dnia […]r., Nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.Pismem skierowanym do Sądu z dnia […]r. J. S. złożyła "wniosek o uchylenie postanowienia", wskazując okoliczności z powodów których przelana kwota wpisu sądowego w kwocie […] zł nie została zaksięgowana na poczet sprawy o sygn. II SA/Sz 938/10, co doprowadziło do wydania postanowienia o odrzuceniu złożonej skargi. J. S. o odrzuceniu skargi dowiedziała się od męża K. S. w dniu […]r. w związku z otrzymanym postanowieniem o odrzuceniu skargi oraz w związku z wezwaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Wydziału […], zobowiązującym K. S. do oznaczenia sprawy tytułem, której dokonał w dniu […]r. przelewu kwoty […] zł z rachunku bankowego.Do wniosku skarżąca dołączyła oświadczenie męża K. S. z dnia […]r., złożone do sprawy […], z którego wynika, że w dniu […]r., w imieniu małżonki J. S., dokonał operacji przelewu kwoty […] zł w związku z wezwaniem do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 938/10. Skarżąca do wniosku dołączyła także kopię przelewu na konto Sądu kwoty […] zł z rachunku bankowego K. S.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Na wstępie Sąd pragnie zauważyć, że biorąc pod uwagę okoliczności podnoszone przez J. S. w piśmie z dnia […]r., pismo to Sąd potraktował jako wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego należnego od złożonej skargi.Stosownie do treści art. 86 § 1 i art. 87 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie uchybienia terminowi sąd może na wniosek strony postanowić o przywróceniu terminu, jeżeli strona uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jej winy w uchybieniu terminu. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem wniosku należy dokonać czynności, dla której określony był termin.J. S. spełniła przesłanki wynikające ze wskazanych wyżej przepisów tzn. złożyła wniosek w przewidzianym terminie i nadto jak wynika z okoliczności sprawy wykazała, że uchybienie terminu do uiszczenia wpisu sądowego nastąpiło bez winy skarżącej.Z tych względów Sąd na podstawie art. 86 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak na wstępie.

Powrót do