III SA/Gl 974/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-31
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Katarzyna Golat /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Wniesioną dnia […] r. skargą P. B. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […], utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika […] […] Urzędu Skarbowego w G. z dnia […] r. nr […], określającą zobowiązanie w podatku od towarów i usług za […] r., w wysokości […] zł.
Zarządzeniem z dnia […] r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości […] zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.
Z pisma Poczty Polskiej SA Odwidział Rejonowy w Z. z dnia […] r. wynika, że […] r. wezwanie zostało doręczone osobiście osobie uprawnionej do odbioru przesyłki.
Do dnia dzisiejszego wpis nie został jednak uiszczony.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.
Zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.) – zwanej dalej P.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania (§ 1). Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3).
Przepisy te statuują obowiązek przewodniczącego do wezwania skarżącego do opłacenia wpisu stałego od zażalenia podlegającego takiej opłacie – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (odpisu zarządzenia), pod rygorem odrzucenia zażalenia – co też w sprawie uczyniono.
Natomiast obowiązek ponoszenia przez stronę kosztów procesu wynika z art. 199 P.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem, strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W niniejszej sprawie skarga, stosownie do § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), podlegała wpisowi w kwocie […] zł.
Wezwanie zostało doręczone dnia […] r., zatem 7-dniowy termin upłynął […]r. ([…]). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący wpisu nie uiścił.
Z powyższych względów skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powołany przepis stanowi bowiem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Uzasadnienie wyroku