II SA/Ke 620/10 – Postanowienie WSA w Kielcach


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-10-06
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Anna Żak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], znak: […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku

C. Sp. z o.o. w L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lipca 2010r., znak: […] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia.Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010r. Sąd na podstawie art. 31 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) zobowiązał uczestnika Stowarzyszenie F., które stało się stroną postępowania administracyjnego dopiero na skutek wniesienia odwołania, do wskazania w terminie 30 dni w drodze stosownego dokumentu (uchwały walnego zgromadzenia Stowarzyszenia o wyborze zarządu, wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego) osoby uprawnionej do podejmowania czynności w imieniu Stowarzyszenia w postępowaniu sądowym, pod rygorem zawieszenia postępowania sądowego. Z odwołania Stowarzyszenia od decyzji organu pierwszej instancji nie wynikało bowiem, kto je podpisał (podpis nieczytelny). Zgodnie ze statutem i wyciągiem z KRS osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są członkowie zarządu. Ostatni wybór władz Stowarzyszenia dokonany został na zebraniu założycielskim w dniu 24.11.2004r. (wpis w KRS z dnia 14.04.2005r.) i od tamtej chwili zmiana składu zarządu nie została zgłoszona w KRS. W myśl natomiast § 17 ust. 1 statutu Stowarzyszenia kadencja zarządu trwa 3 lata.W dniu 11.01.2011r. Stowarzyszenie złożyło w Sądzie protokół z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia z dnia 11.05.2007r., podczas którego dokonano wyboru nowych władz. Sąd poinformował jednak Stowarzyszenie, iż dokument ten nie może stanowić podstawy do uznania, że wykazało ono w trybie art. 31 § 1 p.p.s.a. organ powołany do reprezentowania w postępowaniu sądowym.Z uwagi bowiem na treść § 17 ust. 1 statutu Stowarzyszenia kadencja władz wybranych na ww. nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu już wygasła.Skarżąca Spółka w piśmie procesowym z dnia 20.12.2010r. zakwestionowała zasadność samego uznania Stowarzyszenia za stronę przez organ odwoławczy w oparciu o art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podniosła, że w dacie wnoszenia odwołania Stowarzyszenie nie posiadało władz w rozumieniu art. 30 § 3 k.p.a. Nie mogło więc zgłosić swojego udziału w sprawie, w konsekwencji nie stało się stroną postępowania administracyjnego ani sądowoadministracyjnego. Ponadto zdaniem strony skarżącej w niniejszej sprawie powinien znaleźć zastosowanie przepis art. 31 p.p.s.a., który dotyczy pierwotnego braku w zakresie zdolności procesowej. Podstawę do zawieszenia postępowania dają zaś tylko braki w zakresie zdolności procesowej, które wystąpią w toku postępowania. Dodatkowo skarżąca wskazała, że kurator ustanowiony na podstawie art. 30 Prawa o stowarzyszeniach nie może podejmować czynności merytorycznych i reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych, z kolei przepis art. 31 § 1 zd. drugie p.p.s.a dotyczy wyznaczenia przedstawiciela ustawowego w sprawach opiekuńczych.Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie. Jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, sąd zniesie postępowanie, w zakresie, w jakim jest ono dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie (§ 3).Uczestnikiem postępowania na prawach strony jest w myśl art. 33 § 1 p.p.s.a. osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. W przepisie tym mowa jest wprawdzie o interesie prawnym uczestnika, tym niemniej w ocenie Sądu nie można wyprowadzać stąd wniosku, że w postępowaniu sądowoadministracyjnym należałoby badać występowanie tego interesu i wyciągać w związku z tym konsekwencje procesowe. Pojęcie to ma służyć odróżnieniu podmiotu, który będzie uczestnikiem na prawach strony, albowiem brał udział w postępowaniu administracyjnym z uwagi na swój interes prawny, a nie faktyczny (np. świadek, biegły). Obowiązkiem sądu jest bowiem ochrona praw uczestników, o których mowa w art. 33 § 1 p.p.s.a. (por. M. Niezgódka-Medek [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2009, s. 110).Z przepisu art. 33 § 1 p.p.s.a. jednoznacznie wynika, że przesłanką dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika jest sam fakt brania udziału w postępowaniu administracyjnym. Przepis nie wprowadza tu żadnych ograniczeń dotyczących zasadności uznania danego podmiotu za stronę przez organy administracji publicznej. W świetle powyższego skarżący nie może skutecznie domagać się od Sądu pozbawienia Stowarzyszenia F. przymiotu uczestnika na prawach strony w postępowaniu sądowym z tego powodu, że zostało ono nieprawidłowo uznane za stronę postępowania administracyjnego przez organ drugiej instancji.Odnośnie pozostałych zarzutów skarżącej podkreślić należy, że Sąd zastosował art. 31 p.p.s.a., na który powołuje się Spółka. Zgodnie z brzmieniem § 1 tego przepisu, jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd wyznaczy odpowiedni termin. Tak też Sąd uczynił, postanowienie z dnia 9 grudnia 2010r. zawierało bowiem zobowiązanie Stowarzyszenia do wskazania w terminie 30 dni osoby uprawnionej do podejmowania czynności w postępowaniu sądowym. W niniejszej sprawie nie ma zastosowania zdanie drugie § 1, albowiem nie dotyczy ono jednostek organizacyjnych lecz osób fizycznych. Odnośnie interpretacji art. 30 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r, Nr 79, poz. 855 ze zm.) należy zgodzić się ze skarżącym, iż kurator ustanowiony na podstawie ust. 1 tego przepisu reprezentuje stowarzyszenie jedynie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia (art. 30 ust. 2).Z przepisu art. 124 § 1 pkt 2 p.p.s.a. nie wynika aby zawieszenie postępowania było możliwe tylko w razie pojawienia się braków w składzie organów w toku postępowania. Sformułowanie "jeżeli zachodzą braki" oznacza, że chodzi o braki, które wystąpiły zarówno przed wniesieniem skargi, jak i w toku postępowania sądowoadministracyjnego.W świetle powyższego, ponieważ w składzie organów Stowarzyszenia będącego stroną zachodzą braki uniemożliwiające jego działanie, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 124 § 1 pkt 2 w zw. z art. 31 § 3 p.p.s.a.