VII SA/Wa 2358/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-12-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Paweł Groński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygnatura akt VII SA/WA 2358/10 POSTANOWIENIE Dnia 28 stycznia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Paweł Groński po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] października 2010 r. nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] października 2010 r. nr […].

Uzasadnienie wyroku

Skarżący A. M. w skardze z dnia 3 listopada 2010 r. wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] października 2010 r. nr […] utrzymującej w mocy decyzję z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] sierpnia 2008 nr […] nakazującej rozbiórkę budynku garażowego o wym. 8×10 m. wybudowanego na działce o nr ew. […],[…],[…] obręb […] w S.Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, jeśli w wyniku wykonania decyzji zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków.Sąd rozpatrując wniosek o wstrzymanie zaskarżonej decyzji bada, czy w sprawie mogą pojawić się przesłanki opisane w art. 61 § 3 ww. ustawy, tj. czy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Tylko możliwość pojawienia się tych przesłanek może skutkować zastosowaniem zawnioskowanej instytucji.Skarżący w uzasadnieniu wniosku wskazał, że rozbiórka garażu grozi powstaniem znacznej szkody i trudnych do odwrócenia skutków z uwagi na duże prawdopodobieństwo, iż całe dotychczasowe postępowanie było prowadzone w sposób wadliwy. Należy wskazać, że wykonanie nakazu rozbiórki budynku garażowego o wymiarach 8×10 m. ze swojej natury wskazuje na możliwość pojawienia się trudnych do odwrócenia skutków lub pojawienia się niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody. Z tego względu rozbiórka przedmiotowego obiektu może narazić stronę na możliwość pojawienia się przesłanek określonych w art. 61 § 3 ww. ustawy.Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 61 § 3 cytowanej na wstępie ustawy orzekł jak w sentencji postanowienia.