IV SA/Wa 1617/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6165 Nasiennictwo i ochrona roślin uprawnych
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data:
2010-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Małaszewska-Litwiniec /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jakub Linkowski, Sędziowie Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec (spr.), Protokolant ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środka ochrony roślin – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku