IV SA/Wa 167/10 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2010-01-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Anna Szymańska /przewodniczący/Łukasz KrzyckiMałgorzata Małaszewska-Litwiniec /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Szymańska, Sędziowie Sędzia WSA Łukasz Krzycki, Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska – Litwiniec (spr.), Protokolant Ref. staż. Marek Bereziński, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi H. S., N. F., A. L., H. M., H. B., J. B. i H. M. na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia […] listopada 2009 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego p o s t a n a w i a – zawiesić postępowanie sądowe –

Uzasadnienie wyroku