I FSK 358/10 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług6560
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2010-03-08
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy p.p.s.a.
Sędziowie:
Barbara WasilewskaJan Zając /przewodniczący sprawozdawca/Roman Wiatrowski

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Zając (sprawozdawca), Sędzia NSA Barbara Wasilewska, Sędzia WSA del. Roman Wiatrowski, Protokolant Dariusz Rosiak, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 3 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Ol 704/09 w sprawie ze skargi G. A. S. A. w M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zwrócić Ministrowi Finansów kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Uzasadnienie wyroku

Pismem z 14 stycznia 2011 r. (data wpływu do Sądu 17. stycznia 2011 r.) pełnomocnik Ministra Finansów cofnął skargę kasacyjną z dnia 27 stycznia 2010 r. wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 3 grudnia 2009 r., sygn. I SA/Ol 704/09.Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:Stosownie do art. 60 w związku z art. 193 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę kasacyjną, a cofnięcie to wiąże sąd. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, w której sąd uzna cofnięcie skargi kasacyjnej za niedopuszczalne, ponieważ zmierza ono do obejścia prawa, bądź też gdy spowodowałoby ono utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.W rozpatrywanej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny nie stwierdził zaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w powołanym wyżej przepisie.Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 p.p.s.a., tutejszy Sąd postanowił umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie.O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.